17/08/2012 08:11 (GMT+7)
Số lượt xem: 34088
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

明•憨山大師:費閑歌 講道容易體道難 雜念不除總是閑 世事塵勞常罣礙 深山靜坐也徒然
Phiên Âm

Giảng đạo dung dị thể đạo nan

Tạp niệm bất trừ tổng thị nhàn

Thế sự trần lao thường quái ngại

Thâm sơn tĩnh toạ dã đồ nhiên

Diễn nghĩa

Giảng đạo rất dễ nhưng thể hội được chân lý của đạo mới là điều khó

Nếu như không diệt trừ được tạp niệm thì thật là vô ích

Thường bị thế sự trần lao trói buộc

Ngồi thiền tĩnh toạ nơi rừng sâu núi thẳm cũng có ích gì

 

出家容易守規難

信願全無總是閑

淨戒不持空費力

縱然落髮也徒然

Phiên âm

Xuất gia dung dị thủ quy nan

Tín nguyện toàn vô tổng thị nhàn

Tịnh giới bất trì không phí lực

Túng nhiên lạc phát dã đồ nhiên

Diễn nghĩa

Xuất gia thì dễ nhưng gìn giữ thanh quy pháp tắc trong chùa là việc rất khó

Tu hành mà không tín tâm không nguyện lực thì chỉ là việc vô ích

Người tu mà không nghiêm trì giới luật thì tu hành làm chi cho phí sức

Cạo đầu như vậy thì có ích gì

 

修行容易遇師難

不遇明師總是閑

自作聰明空費力

盲修瞎練也徒然

Phiên âm

Tu hành dung dị ngộ sư nan

Bất ngộ minh sư tổng thị nhàn

Tự tác thông minh không phí lực

Manh tu hạt luyện dã đồ nhiên

Diễn nghĩa

Tu hành thì dễ nhưng gặp được minh sư là việc không dễ chút nào

Không gặp được minh sư thì thật là khó để có thể thuận duyên tu tập

Tự cho mình là thông minh tài giỏi, chỉ là người không biết trời cao đất rộng

Cuối cùng chỉ như là người mù dò đường tu hành, thật là uổng công vậy

 

染塵容易出塵難

不斷塵勞總是閑

情性攀緣空費力

不成道果也徒然

Phiên âm

Nhiễm trần dung dị xuất trần nan

Bất đoạn trần lao tổng thị nhàn

Tình tánh phan duyên không phí lực

Bất thành đạo quả dã đồ nhiên

Diễn nghĩa

Nhiễm trần rất dễ, xuất trần thì thật là khó

Tu hành mà không đạo bỏ được trần lao thì có ích gì

Tình đời tập khí thế gian nếu không bỏ thì tu hành chỉ là việc làm phí sức

Không thành đạo quả chỉ là việc đương nhiên

 

聽聞容易實心難

悔慢師尊總是閑

自大貢高空費力

聰明蓋世也徒然

Phiên âm

Thính văn dung dị thật tâm nan

Hối mạn sư tôn tổng thị nhàn

Tự đại cống cao không phí lực

Thông minh cái thế dã đồ nhiên

Diễn nghĩa

Nghe kinh thính pháp thì dễ nhưng thật tâm lắng nghe mới là việc khó

Coi thường hổn xược thầy tổ thật là không ra gì

Tự đại cống cao ngã mạn thì có làm việc gì cũng chỉ là phí sức

Thông minh cái thế hơn người chẳng ích gì

 

學道容易悟道難

不下工夫總是閑

能信不行空費力

空空論說也徒然

Phiên âm

Học đạo dung dị ngộ đạo nan

Bất hạ công phu tổng thị nhàn

Năng tín bất hành không phí lực

Không không luận thuyết dã đồ nhiên

Diễn nghĩa

Học Đạo thì dễ ngộ được Đạo thật là khó

Nếu như không hạ thủ công phu cố gắng tu tập thì cũng chẳng được gì

Tin nhưng không làm chỉ là việc vô ích

Chỉ chuyên nói không nói suông, thật là uổng công tu học

 

閉關容易守關難

不肯修行總是閑

身在關中心在外

千年不出也徒然

Phiên âm

Bế quan dung dị thủ quan nan

Bất khẳng tu hành tổng thị nhàn

Thân tại quan trung tâm tại ngoại

Thiên niên bất xuất dã đồ nhiên

Diễn nghĩa

Bế quan thì dễ nhưng bế quan thời gian tu tập bao lâu mới là chuyện khó

Bế quan mà không chuyên tâm tu hành thì có ích gì

Thân thì bế quan nhưng tâm thì ở ngoài

Có bế quan ngàn năm cũng không cách nào ngộ được Đạo chỉ là uổng công

 

念佛容易信心難

心口不一總是閑

口念彌陀心散亂

喉嚨喊破也徒然

Phiên âm

Niệm Phật dung dị tín tâm nan

Tâm khẩu bất nhất tổng thị nhàn

Khẩu niệm Di Đà tâm tán loạn

Hầu lung hảm phá dã đồ nhiên

Diễn nghĩa

Niệm Phật thì rất dễ nhưng khởi được tín tâm mới là chuyện khó

Miệng niệm mà tâm không niệm, niệm như vậy chỉ là vô ích

Miệng niệm Di Đà mà tâm thì luôn tán loạn

Thì niệm có khan cổ vỡ họng cũng chỉ uổng công thôi.

 

拜佛容易敬心難

意不虔誠總是閑

五體虛懸空費力

頭顱磕破也徒然

Phiên âm

Bái Phật dung dị kính tâm nan

Y bất kiền thành tổng thị nhàn

Ngũ thể hư huyền không phí lực

Đầu lô khái phá dã đồ nhiên

Diễn nghĩa

Lễ Phật thì dễ nhưng khởi được chân tâm cung kính là rất khó

Lễ Phật mà tâm ý không chí thành thì cũng như không

Cuối sát năm vóc lễ lạy đều chỉ là việc làm phí sức

Dập đầu vỡ tráng lễ lạy cũng chỉ uổng công thôi

 

誦經容易解經難

口誦不解總是閑

能解不依空費力

日誦萬卷也徒然

Phiên âm

Tụng kinh dung dị giải kinh nan

Khẩu tụng bất giải tổng thị nhàn

Năng giải bất y không phí lực

Nhật tụng vạn quyển dã đồ nhiên

Diễn nghĩa

Tụng Kinh thì dễ nhưng giải nghĩa được Kinh mới là khó

Miệng thì tụng niệm mà hoàn toàn không hiểu thì cũng như không thôi

Có thể giải nghĩa mà không y theo để tu hành thì cũng chỉ là việc làm phí sức

Mỗi ngày tụng hàng vạn cuốn Kinh cũng chỉ uổng công thôi.

Thích Tâm Mãn diễn nghĩa

(chuaminhthanh.com)

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: