Lich sử đức Phật


1. Thái Tử Tất Đạt Đa là con của ai ?

2. Mẹ của Thái Tử nằm mộng điều gì trước khi sanh Ngài ?

3. Thái Tử Tất Đạt Đa sanh ra tại đâu ?

4. Ai là người xem tướng cho Thái Tử ?

5. Sau khi sanh Thái Tử bao nhiêu ngày thì Hoàng Hậu qua đời ?

6. Ai là người được giao nuôi nấng Thái Tử ?

7. Vua cha làm thế nào để giữ chân Thái Tử ?

8. Con của Thái Tử tên là gì ?

9. Thái Tử nhận rõ bốn tướng khổ ở đời lúc nào ?

10. Thái Tử bỏ thành ra đi lúc mấy tuổi ?

11. Thái Tử Tất Đạt Đa rời bỏ cung thành xuất gia ngày nào ?

12. Lần đầu tiên Ngài tìm đến tu tập với ai ?

13. Tại sao Ngài lại bỏ ra đi không ở lại với những người đồng tu ?

14. Lần cuối cùng trước khi quyết định ngồi dưới cây Bồ Đề Ngài đang tu tập với ai ?

15. Ai là người dâng sữa cho Ngài trước lúc Ngài ngồi dưới cội bồ đề ?

16. Đức Phật đã ngồi dưới cội Bồ Đề bao nhiêu ngày ?

17. Đức Phật đã chứng đắc quả vị nào trước và vào canh mấy ?

18. Đức Phật đã chứng đắc quả vị nào cuối cùng và vào canh mấy ?

19. Đức Phật đã chứng đắc thành Bậc Giác Ngộ vào ngày nào?

20. Đức Phật đã thành Bậc Giác Ngộ lúc Ngài bào nhiêu tuổi?


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: