18/03/2013 13:40 (GMT+7)
Số lượt xem: 35152
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Giới thiệu Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------ o0o ------

Số : 068 /TT/HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- o0o --------- 

        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2013
THÔNG TƯ
V/v Tổ chức Khóa sinh hoạt hành chính Giáo hội
 
Kính gửi:    - BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG GHPGVN

                     - BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH, THÀNH PHỐ

Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) của GHPGVN.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII ngày 24/11/2012.

-  Căn cứ Thông tư số 43/TT.HĐTS ngày 01/3/2013 của Ban Thường trực HĐTS.

Để công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức đợt sinh hoạt Hành chánh Giáo hội như sau:

A. Tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Bắc:

+ Thời gian sinh hoạt Hành chánh Giáo hội tại phía Bắc do Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội tổ chức, sẽ có thông báo sau.

B. Tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Nam:

1. Thời gian: 01 ngày, từ 08 giờ đến 16giờ30, ngày 11/05/2013 (02/4/Quý Tỵ);

2. Địa điểm: Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 350 đại biểu

a. Ban, Viện Trung ương tại phía Nam:

-  Mỗi Ban, Viện Trung ương Giáo hội: 02 đại biểu (Đặc biệt, Ban Hoằng pháp Trung ương: 20 đại biểu).

b. Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Nam:  

  Ban Trị sự (Trưởng hoặc Phó ban Thường trực; Chánh, Phó Thư ký Ban Trị sự) : 03 đại biểu.

  Đối với Ban Đại diện Phật giáo các Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh, Quý Ban Trị sự nghiên cứu đơn vị nào đã ổn định, thì cử mỗi đơn vị 01 đại biểu tham dự.

  Ban Hoằng Pháp GHPGVN các Tỉnh, Thành phía Nam: Mỗi đơn vị 02 đại biểu.

4.Nội dung sinh hoạt:

a. Triển khai Nghị quyết Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII.

b. Công bố nhân sự Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

c. Triển khai Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ V).

d. Giới thiệu Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

e. Bồi dưỡng Hành chánh Giáo hội.

f. Một số Ban Trung ương GHPGVN trình bày chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII của Ban.

5. Phương thức thực hiện:

Quý Ban lập danh sách các thành viên tham dự đợt sinh hoạt Hành chánh Giáo hội theo mẫu như sau:

Stt

Pháp danh

Thế danh

Năm

và nơi sinh

Chức vụ

Thường trú

Điện thoại

1.

…………

……….

……………

……………..

……………..

2.

…………….

………….

…………..

………………

………………

Thời gian gửi danh sách chậm nhất là ngày 10/4/2013.  

Để công tác tổ chức đợt sinh hoạt Hành chánh Giáo hội được thành công tốt đẹp, góp phần thực hiện hữu hiệu chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kính đề nghị Quý Ban thực hiện nội dung Thông tư này.

Kính chúc Quý Ban Phật sự viên thành.

Nơi nhận :

- Sở Nội vụ (BTG) các Tỉnh, Thành

                         “để biết”.

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH kiêm TỔNG THƯ KÝ

 (đã ký)

 Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠNTrên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: