Trắc nghiệm Phật pháp (phần hai)


1. Buddha nghĩa là gì thế?

2. Theo quan niệm của đạo Phật, lời Phật dạy được ghi lại vào đâu?

3. Quan điểm nào sau đây không phải là của Phật giáo?

4. Quan điểm nào sau đây là đúng?

5. Điểm độc đáo trong thế giới quan Phật giáo là?

6. Trong đạo Phật, để được phong Thượng toạ cần có những điều kiện gì?

7. Việt Nam, phái Tiểu thừa và Đại thừa của đạo Phật có thể được hiểu như sau:

8. Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ mấy?

9. Trong các tôn giáo sau, tôn giáo nào có số tín đồ ở Việt Nam đông nhất?

10. Phật giáo xuất hiện vào khoảng thời gian nào?


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: