Lược khảo về quan hệ thầy trò trong kinh, luật Phật giáo
21/03/2012 15:39 (GMT+7)
Truyền thống tốt đẹp này do Ta thiết lập, các ông hãy tiếp tục duy trì. Các ông chớ có thành người tối hậu sau Ta1
19/08/2010 10:06 (GMT+7)
Lê Mạnh Thát Triết Học Thế Thân  – Ngôn Ngữ về Những Gì Hiện Hữu, dịch Việt: Đạo Sinh. Hồng Dương Phân biệt, Ngôn Ngữ, và Tu Chứng. Thích Thái Hòa Giới  Thiệu  Phẩm Bồ  tát  Phổ Hiền  Khuyến  Phát… 

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: