Ngiên cứu Phật học


Phật giáo Thừa Thiên - Huế Số 18
19/08/2010 10:06 (GMT+7)
Số lượt xem: 4446
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

download tsnc_18.pdf(1,24MB)

03  – Lê Mạnh Thát
Triết Học Thế Thân  – Ngôn Ngữ về Những Gì Hiện Hữu, dịch Việt: Đạo Sinh.

21 – Hồng Dương
Phân biệt, Ngôn Ngữ, và Tu Chứng.

70 – Thích Thái Hòa
Giới  Thiệu  Phẩm Bồ  tát  Phổ Hiền  Khuyến  Phát… 

100  – Thích  Phước  An 
Toàn  Nhật  Thiền Sư….  Thơ Phổ Đồng, Tuệ Nguyên.

140 – Edward Conze 
Vô Vi và Tiến Trình  Giải  Thoát, dịch  Việt: Hạnh  Viên. 

159  –  Tuệ Sỹ
Buddhist Foundation of Economics. 

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: