Trì chú Đại bi thoát tà thuật
23/02/2017 14:04 (GMT+7)
Trì chú với tâm thành
31/01/2017 14:21 (GMT+7)
GN - Không ngủ trở lại được, thì nằm lắng nghe và chợt nhận ra, đó không phải là những âm thanh bình thường...

Ba pháp tu truyền thống của Phật giáo Việt Nam
20/06/2016 17:13 (GMT+7)
GN - Thiền, Tịnh, Mật được xem là ba pháp tu truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Thiền giáo xuất hiện từ thời Khương Tăng Hội. Các thế kỷ sau, kinh điển Đại thừa được truyền bá, theo đó tư tưởng Thiền, Tịnh, Mật được phổ biến tại nước ta. Lịch sử phát triển Phật giáo Việt Nam cho thấy, ba pháp môn tu này có ảnh hưởng tích cực đến con người và xã hội qua nhiều thời đại.
Thần chú trong Bát Nhã Tâm Kinh
13/06/2016 21:29 (GMT+7)
Trong bộ Đại Bát Nhã mà ngài Pháp sư Huyền Trang chủ biên dịch ra chữ Hán thành 600 cuốn, chỉ có một thần chú, đó là thần chú trong Bát Nhã Tâm Kinh mà Phật tử Việt Nam ta lâu nay thường quen đọc là: Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha.

QUÁN ĐỈNH MẬT TẬP KIM CƯƠNG
TẠI HỌC VIỆN MẬT THỪA GYUMEY
17/12/2015 16:51 (GMT+7)
Những giáo pháp mở đầu Ngày 10 tháng 12 năm 2015 Hunsur, Karnataka, Ấn Độ, 09 Tháng 12 năm 2015 – Đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm chính điện học viện Mật thừa Gyumey lúc 12 giờ trưa. Ngài đỉnh lễ tôn tượng, bảo tòa, tới chào các Lama, Ganden Tri Rinpoche, ngài Sakya Dagtri, Sharpa Chöjey, Jangtse Chöjey và Ling Rinpoche, và các trụ trì, các trụ trì trước đây và an tọa trên bảo tòa.
Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách
20/10/2015 14:52 (GMT+7)
A.   Những bước chuẩn bị trước khi trì niệm thần chú đại bi. Bồ Tát Quán Thế Âm đã hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp, khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh, lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, Kim Cang, Mật tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn tròng con mắt hay thân mạng của chính họ“.


Ý nghĩa, công năng, lợi ích hành giả trì Chú Đại Bi
08/07/2015 10:32 (GMT+7)
Lời nói đầu: A Di Đà Phật hàng năm Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm thật trang nghiêm vào các ngày: 19/02, 19/06 và 19/09 đều theo âm lịch.

CHÚ ĐẠI BI (và PHƯƠNG PHÁP HỌC THUỘC)
27/01/2015 06:05 (GMT+7)
CHÚ ĐẠI BI (và PHƯƠNG PHÁP HỌC THUỘC)   Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

ĐỜI SỐNG TRONG SÁU CÕI VÀ THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM
24/10/2014 19:35 (GMT+7)
Để thấu hiểu giáo lý của Đức Phật ta phải hiểu những mối liên hệ nhân và quả, và để thấu hiểu những mối quan hệ nhân và quả, ta phải hiểu hai thái cực là thuyết vĩnh cửu và hư vô.
HT Thánh Nghiêm: Thần chú Mật tông có sức mạnh và có sự gia trì không?
24/10/2014 16:04 (GMT+7)
Giáo pháp đạo Phật bao gồm nhiều nội dung và thứ bậc : có thứ bậc là tín ngưỡng dân gian, có những thứ bậc là tôn giáo cao cấp, là triết học và cao nhất là thứ bậc ngộ đạt thực tướng vô tướng.

Mông Sơn Thí Thực Yếu Giải
21/06/2014 20:47 (GMT+7)
Nam Mô Diệm Nhiên Vương Bồ tát (3 lần) Mãnh Hỏa diệm diệm chiếu thiết thành, Thiết thành lý diện nhiệt cô hồn, Cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ,

Từng bước thực hành thần chú Đại Bi
17/06/2014 14:43 (GMT+7)
A.   Những bước chuẩn bị.  Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp -khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh- lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, Kim Cang, Mật tích thường theo ủng hộ, không rời bên mình, như giữ gìn tròng con mắt hay thân mạng của chính họ “.
Nguồn Gốc Và Đặc Điểm Của Phật Giáo Mật Tông
04/10/2013 08:58 (GMT+7)
Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa, Mật thừa, Quả thừa v.v..

Chuyển dịch chú Đại Bi
02/10/2013 18:37 (GMT+7)
Trên phương diện thế tục hay hệ tham chiếu, thì nghiệp mà Phật giáo lý giải đã thể hiện vai trò dẫn đạo thế giới trong các trạng thái và làm nên nền tảng – thiện ác, sang hèn, ngu đốt, thông minh…bao hàm mọi hình thái vật chất tinh vi cho đến các yếu tố dẫn đến giải thoát,
ĐỜI SỐNG TRONG SÁU CÕI
19/09/2013 14:28 (GMT+7)
Để thấu hiểu giáo lý của Đức Phật ta phải hiểu những mối liên hệ nhân và quả, và để thấu hiểu những mối quan hệ nhân và quả, ta phải hiểu hai thái cực là thuyết vĩnh cửu và hư vô.

 Về trang trước     Về đầu trang      Page: [1] 2 3 4  

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: