23/08/2011 20:57 (GMT+7)
Số lượt xem: 121291
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Lúc bấy giờ, Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, chắp tay hướng Phật bạch rằng:

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn
Lúc bấy giờ, Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, chắp tay hướng Phật bạch rằng:

"Bạch Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?"

Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát:

"Này thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh thọ các khổ não, được nghe đến Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi nhất tâm xưng danh hiệu, Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời quán sát âm thanh kia, liền được giải thoát.

Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, như bị rơi vào trong lửa lớn, lửa chẳng đốt được, vì là do sức oai thần của Bồ Tát.

Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu ấy, liền gặp chỗ cạn.

Nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sanh vì tìm vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, và các thứ báu, phải vào trong biển lớn, giả sử bị gió bão, thổi ghe thuyền của họ trôi dạt tới nước quỷ la sát, trong đó dù chỉ có một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì các người ấy, đều được thoát khỏi nạn quỷ la sát.

Do nhân duyên này mà tên là Quán Thế Âm.

Nếu lại có người sắp sửa bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì dao gậy của người cầm bèn gãy từng đoạn, liền được giải thoát.

Nếu quỷ dạ xoa cùng la sát đầy dẫy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, muốn đến não loạn người, khi nghe xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, thì những ác quỷ đó còn không thể dùng mắt dữ để nhìn, huống lại làm hại được.

Nếu lại có người, hoặc có tội hay vô tội, bị gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thì thảy đều đứt rã, liền được giải thoát.

Nếu kẻ oán tặc đầy dẫy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, có một vị thương chủ dẫn các thương gia, mang theo châu báu quý, đi qua đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng:

'Này các thiện nam tử! Chớ nên sợ hãi, các ông nên nhất tâm xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát đó hay đem Pháp Vô Úy thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu Ngài, thì sẽ thoát khỏi oán tặc này.'

Các thương gia nghe xong đều đồng thanh niệm:

'Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.'

Do xưng danh hiệu ấy, liền được giải thoát.


Này Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát có sức oai thần rộng lớn như thế.

Nếu có chúng sanh nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa dục.

Nếu nhiều sân hận, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa sân.

Nếu nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa si.

Này Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần to lớn và nhiều lợi ích như thế. Cho nên chúng sanh thường phải tâm niệm.

Nếu có người nữ, giả như muốn cầu con trai và lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai phước đức trí tuệ.

Giả như muốn cầu con gái, liền sanh con gái tướng mạo đoan chánh, vốn đã trồng phước đức đời trước nên mọi người kính mến.

Này Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần như thế.

Nếu có chúng sanh cung kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát thì phước ấy không tiêu mất. Vì thế chúng sanh đều nên thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.

Này Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì danh hiệu của 62 ức Hằng Hà sa số Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường ẩm thực, y phục, giường nằm, và thuốc thang. Ý ông nghĩ thế nào? Công đức của thiện nam tử thiện nữ nhân đó có nhiều chăng?"

Ngài Vô Tận Ý đáp:

"Bạch Thế Tôn! Rất nhiều!"

Đức Phật bảo:

"Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, cho đến chỉ một lần lễ bái cúng dường, thì phước của hai người ấy bằng nhau không khác, trong trăm ngàn vạn ức kiếp không thể cùng tận.

Này Vô Tận Ý! Thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế."

Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật:

"Bạch Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi ở Thế Giới Ta Bà như thế nào? Ngài thuyết Pháp cho chúng sanh ra sao? Sức phương tiện việc đó thế nào?"

Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát:

"Này thiện nam tử! Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật để độ thoát, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó thuyết Pháp.

Đáng dùng thân Thanh Văn để độ thoát, liền hiện thân Thanh Văn mà vì đó thuyết Pháp.

Đáng dùng thân Phạm Vương để độ thoát, liền hiện thân Phạm Vương mà vì đó thuyết Pháp.

Đáng dùng thân Đế Thích để độ thoát, liền hiện thân Đế Thích mà vì đó thuyết Pháp.


Đáng dùng thân Tự Tại Thiên để độ thoát, liền hiện thân Tự Tại Thiên mà vì đó thuyết Pháp.

Đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên để độ thoát, liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà vì đó thuyết Pháp.

Đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân để độ thoát, liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân mà vì đó thuyết Pháp.

Đáng dùng thân Tỳ Sa Môn để độ thoát, liền hiện thân Tỳ Sa Môn mà vì đó thuyết Pháp.

Đáng dùng thân Tiểu Vương để độ thoát, liền hiện thân Tiểu Vương mà vì đó thuyết Pháp.

Đáng dùng thân Trưởng Giả để độ thoát, liền hiện thân Trưởng Giả mà vì đó thuyết Pháp.

Đáng dùng thân Cư Sĩ để độ thoát, liền hiện thân Cư Sĩ mà vì đó thuyết Pháp.

Đáng dùng thân Tể Quan để độ thoát, liền hiện thân Tể Quan mà vì đó thuyết Pháp.

Đáng dùng thân Bà La Môn để độ thoát, liền hiện thân Bà La Môn mà vì đó thuyết Pháp.

Đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di để độ thoát, liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di mà vì đó thuyết Pháp.

**************************


Đáng dùng thân phụ nữ của Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn để độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó thuyết Pháp.

Đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để độ thoát, liền hiện thân đồng nam đồng nữ mà vì đó thuyết Pháp.

Đáng dùng thân trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, người và phi nhân... để độ thoát, liền đều hiện ra mà vì đó thuyết Pháp.

Đáng dùng thân Chấp Kim Cang Thần để độ thoát, liền hiện thân Chấp Kim Cang Thần mà vì đó thuyết Pháp.


Này Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát ấy thành tựu công đức như thế, dùng đủ mọi thân hình, dạo đi các cõi nước để độ thoát chúng sanh. Vì thế các ông phải nên nhất tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở trong chỗ nạn sợ hãi khẩn cấp hay ban điều không sợ hãi. Cho nên ở Thế Giới Ta Bà đều gọi Ngài là vị Thí Vô Úy."

Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật:

"Bạch Thế Tôn! Con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát."

Nói xong liền cởi xâu chuỗi anh lạc châu báu trên cổ, trị giá trăm ngàn lượng vàng, để dâng lên và bạch rằng:

"Thưa Nhân Giả! Xin Ngài hãy nhận Pháp thí trân bảo anh lạc này."

Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát không chịu nhận lấy. Ngài Vô Tận Ý lại bạch Quán Thế Âm Bồ Tát:

"Thưa Nhân Giả! Cuối mong Ngài hãy thương xót chúng tôi mà nhận lấy chuỗi anh lạc này."

Lúc bấy giờ, Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát:

"Ông nên thương xót Vô Tận Ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng cùng trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, người và phi nhân... mà nhận chuỗi anh lạc ấy."

Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương xót hàng tứ chúng cùng trời, rồng, người và phi nhân... mà nhận chuỗi anh lạc đó, rồi chia làm hai phần: Một phần dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một phần dâng cúng tháp Phật Đa Bảo.

"Này Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần tự tại như thế, dạo đi khắp Thế Giới Ta Bà."

Lúc bấy giờ, Vô Tận Ý Bồ Tát dùng kệ hỏi Phật:

"Thế Tôn đủ tướng tốt
Con nay lại hỏi kia
Phật tử nhân duyên gì
Tên là Quán Thế Âm"

Bậc đầy đủ tướng tốt
Kệ đáp Vô Tận Ý
"Ông nghe hạnh Quán Âm
Khéo ứng khắp mọi nơi


Nguyện rộng sâu như biển
Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn
Hầu nhiều ngàn ức Phật
Phát đại nguyện thanh tịnh

Ta vì ông lược nói
Nghe tên cùng thấy thân
Tâm niệm chớ lãng quên
Hay diệt khổ các cõi

Giả sử sanh lòng hại
Xô rớt hầm lửa lớn
Do sức niệm Quán Âm
Hầm lửa biến thành ao

Hoặc trôi dạt biển khơi
Các nạn quỷ cá rồng
Do sức niệm Quán Âm
Trên sóng nổi không chìm


Hoặc tại đỉnh Tu Di
Bị người xô đẩy xuống
Do sức niệm Quán Âm
Như mặt trời trên không

Hoặc bị kẻ ác rượt
Rơi xuống núi Kim Cang
Do sức niệm Quán Âm
Chẳng tổn đến mảy lông

Hoặc gặp oán tặc vây
Cầm đao muốn gây hại
Do sức niệm Quán Âm
Thảy liền khởi từ tâm

Hoặc bị khổ luật vua
Khi hành hình sắp chết
Do sức niệm Quán Âm
Đao liền gãy từng đoạn

Hoặc tù giam gông cùm
Tay chân bị xiềng xích
Do sức niệm Quán Âm
Đứt rã được giải thoát

Trù ếm các thuốc độc
Muốn hại đến thân người
Do sức niệm Quán Âm
Quay ngược lại kẻ gây

Hoặc gặp ác la sát
Rồng độc các loài quỷ
Do sức niệm Quán Âm
Thảy đều không dám hại

Hoặc ác thú bao vây
Răng móng nhọn đáng sợ
Do sức niệm Quán Âm
Vội tháo chạy biệt tăm

Rắn độc cùng bò cạp
Phun khí độc khói lửa
Do sức niệm Quán Âm
Nghe tiếng tự bỏ đi

Mây sấm nổ điện chớp
Mưa đá trút mưa lớn
Do sức niệm Quán Âm
Tức thời được tiêu tan

Chúng sanh bị khốn ách
Vô lượng khổ bức thân
Quán Âm diệu trí lực
Hay cứu khổ thế gian

Đầy đủ sức thần thông
Rộng tu trí phương tiện
Các cõi nước mười phương
Không nơi nào chẳng hiện

Mọi loài các thú dữ
Địa ngục quỷ súc sanh
Sanh lão bệnh tử khổ
Lần lần sẽ diệt tan

Chân quán thanh tịnh quán
Trí tuệ quán rộng lớn
Bi quán và từ quán
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng

Vô cấu thanh tịnh quang
Trời tuệ phá đen tối
Hay trừ tai gió lửa
Chiếu sáng khắp thế gian

Thể Bi giới sấm vang
Lòng Từ như mây lớn
Pháp cam lồ mưa thấm
Lửa phiền não diệt trừ

Tranh tụng đến chỗ quan
Trong quân trận sợ hãi
Do sức niệm Quán Âm
Các oán đều lui tan

Diệu âm Quán Thế Âm
Phạm âm hải triều âm
Thắng hơn thế gian âm
Cho nên thường phải niệm

Niệm niệm chớ sanh nghi
Quán Thế Âm tịnh Thánh
Trong khổ não tử ách
Bảo hộ làm chỗ nương

Đủ tất cả công đức
Mắt hiền trông chúng sanh
Biển phước tụ vô lượng
Vì thế nên đảnh lễ"

Lúc bấy giờ, Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật bạch rằng:

"Bạch Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào nghe được phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, đạo nghiệp tự tại và sức thần thông phổ môn thị hiện của Ngài, thì phải biết công đức người đó không nhỏ."

Khi Phật thuyết phẩm Phổ Môn này, trong chúng hội có 84.000 chúng sanh đều phát tâm Vô Đẳng Đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: