06/06/2011 06:40 (GMT+7)
Số lượt xem: 6685
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Bồ tát Quán Thế Âm với hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn, nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà Ngài ứng thân thị hiện để cứu độ, với tâm nguyện cứu khổ độ mê, giúp chúng sanh tu tập Phật Pháp chuyển mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh.

 Do thành tựu pháp môn tu "Phản Văn Văn Tự Tánh" tức là tu tập giác ngộ tự tâm rồi cứu độ chúng sanh, nên Ngài được tôn xưng là Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ tát.

alt

Quán Tự Tại Bồ Tát

alt

Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời

alt

Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không

alt

Độ NhẤt Thiết Khổ Ách

alt

Xá Lợi Tử

alt

Sắc Bất Dị Không Không Bất Dị Sắc

alt

Sắc Tức Thị Không Không Tức Thị Sắc

alt

Thọ Tưởng Hành Thức Diệc Phục Như Thị

alt

Xá Lợi Tử Thị Chư Pháp Không Tướng

alt

Bất Sanh Bất Diệt Bất Cấu Bất Tịnh Bất Tăng Bất Giảm

alt

Thị Cố Không Trung Vô Sắc

alt

Vô Thọ Tưởng Hành Thức

alt

Vô Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý

alt

Vô Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp

alt

Vô Nhãn Giới Nãi Chí Vô Ý Thức Giới

alt

Vô Vô Minh Diệc Vô Vô Minh Tận

alt

Nãi Chí Vô Lão Tử Diệc Vô lão Tử Tận

alt

Vô Khổ Tập Diệt Đạo

alt

Vô Trí Diệc Vô Đắc

alt

Dĩ Vô Sở Đắc Cố

alt

Bồ Đề Tát Đỏa Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố

alt

Tâm Vô Quái Ngại

alt

Vô Quái Ngại Cố Vô Hữu Khủng Bố

alt

Viễn Ly Điên Đảo Mộng Tưởng

alt

Cứu Cánh Niết Bàn

alt

Tam Thế Chư Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố

alt

Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề

alt

Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú

alt

Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thị Vô Đẳng Đẳng Chú

alt

Năng Trừ Nhất Thiết Khổ Chân Thật Bất Hư

alt

Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tức Thuyết Chú Viết

alt

Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế

alt

Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha

 

Ban Biên Tập chuaminhthanh.com xin giới thiệu đến quí độc giả hình tượng 33 thân của Bồ tát Quán Thế Âm do họa sĩ Hề Tùng - Đài Loan vẽ.

 

chuaminhthanh.com

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: