13/10/2010 02:24 (GMT+7)
Số lượt xem: 9369
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

chuongtrinh010.jpg

Chương Trình Đại Giới Đàn Cam Lộ từ ngày 24 đến 28/10/2010 (nhằm ngày 17-21/09 Canh Dần)

Tóm tắt:

Ngày 1: - 24/10/2010 (17/09 Canh Dần)

Ngày 2: - 25/10/2010 (18/09 Canh Dần)

Ngày 3: - 26/10/2010 (19/09 Canh Dần

Ngày 4: - 27/10/2010 (20/09 Canh Dần)

Ngày 5: - 28/10/2010 (21/09 Canh Dần)

Ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung

 Ngày 24/10/2010

(17/09 Canh Dần)

 06:00

Giới tử Tăng tại

Chùa Minh Thành

Giới tử tập trung.

 

 

Giới tử Ni tại

Chùa Bửu Sơn

Giới tử tập trung.

 

08:00

 

Tịnh đường, tập chúng, kiểm danh, an đơn

 

09:30

 

Ban quản giới tử họp chúng, bầu ban lãnh chúng và các tiểu ban. 

 

11:00

 

Thọ trai

 

12:30

 

Chỉ tịnh

 

13:30

 

Thức chúng 

 

14:15

 

Khảo hạch giới tử

 

18:00

 

Dược thạch

 

19:00

 

Thi tụng Luật 

 

21:30

 

Tọa thiền 

 

22:00

 

Xã thiền 

 

22:30 

 

Chỉ tịnh

Tóm tắt:

Ngày 1: - 24/10/2010 (17/09 Canh Dần)

Ngày 2: - 25/10/2010 (18/09 Canh Dần)

Ngày 3: - 26/10/2010 (19/09 Canh Dần

Ngày 4: - 27/10/2010 (20/09 Canh Dần)

Ngày 5: - 28/10/2010 (21/09 Canh Dần)

Ngày Thời Gian  Địa Điểm Nội Dung

Ngày 25/10/2010

(18/09 Canh Dần)

 

Giới tử Tăng tại

Chùa Minh Thành

 

 

 

Giới tử Ni tại

Chùa Bửu Sơn

 

 

03:15   Thức chúng

 

03:30   Tọa thiền 

 

04:00    Công phu 

 

05:30   Tịnh đường chấp tác 

 

60:00    Tiểu thực 

 

07:00    Cung thỉnh thập sư, chức sự đạo tràng sư quan lâm Giới Đàn. 

 

07:30    Cung an chức sự nội Giới Đàn

 

08:30 Chùa Minh Thành 

Cung Thỉnh Khai Đường Hòa Thượng khai chung bản

Kết Giới Trường 

 

10:30 Chùa Minh Thành 

Cung Thỉnh Hòa Thượng Sám Chủ niêm đàn sái tịnh

Bạch Phật Khai đàn                   

 

11:30   Thọ trai 

 

12:30   Chỉ tịnh 

 

13:30    Thức chúng 

 

14:30  Chùa Minh Thành 

Cung Thỉnh Khai Đường Hòa Thượng Thuyết Sám Hối nghi

Diễn tập phương thức đăng đàn thọ giới - kiểm Y Bát.

 

17:30   Dược thạch

 

19:00   Sám hối 

 

21:00    Họp chúng phân công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc.

 

22:00    Tọa thiền 

 

22:30   Xã thiền 

 

23:00    Chỉ tịnh 

Tóm tắt:

Ngày 1: - 24/10/2010 (17/09 Canh Dần)

Ngày 2: - 25/10/2010 (18/09 Canh Dần)

Ngày 3: - 26/10/2010 (19/09 Canh Dần

Ngày 4: - 27/10/2010 (20/09 Canh Dần)

Ngày 5: - 28/10/2010 (21/09 Canh Dần)

Ngày

Thời Gian Địa Điểm Nội Dung

Ngày 26/10/2010

(19/09 Canh Dần)

 

Giới tử Tăng tại

Chùa Minh Thành

 
   

Giới tử Ni tại

Chùa Bửu Sơn

 
  03:15

 

Thức chúng
  03:30

 

Tọa thiền
  04:00

 

Công phu
  05:15

 

Tịnh đường
  05:45

 

Tiểu thực
  06:30

Chùa Bửu Thắng

Giới tử Tăng, Ni tập trung tại chùa Bửu Thắng

Cung Thỉnh Giới Bản

Cung nghinh Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Chứng Minh Giới Đàn

Hội Đồng thập sư

Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quan Khách quang lâm Giới Đàn Cam Lộ làm Lễ Khai mạc.

  08:30

Chùa Minh Thành

Chính Thức Khai Mạc Đại Giới Đàn Cam Lộ (có chương trình riêng)
  10:00

Chùa Minh Thành 

Phổ Phật cúng ngọ
  11:30

 

Quá đường 
  12:30

 

Chỉ tịnh 
  13:30

 

Thức chúng 
  14:00 

Chùa Minh Thành

Cung thỉnh Hòa Thượng Tuyên Luật Sư Khai Đạo Giới tử

  15:30

Chùa Minh Thành

Đăng đàn truyền Sa Di Giới - Tăng

   

Chùa Bửu Sơn

Đăng đàn truyền Sa Di Giới - Ni

  17:30

 

Dược thạch
  18:30 

Chùa Minh Thành

Cung Nghinh Hòa Thượng Chứng Minh Thích Trí Quảng Thuyết Pháp

  19:30

Chùa Minh Thành

Lễ phóng liên đăng - Đăng Đàn Thuyết U Minh Giới, Phóng Diệm Khẩu

  22:00

 

Tọa thiền 
  22:30

Chùa Minh Thành 

Xã thiền - Ngũ canh tuần chiểu

Tóm tắt:

Ngày 1: - 24/10/2010 (17/09 Canh Dần)

Ngày 2: - 25/10/2010 (18/09 Canh Dần)

Ngày 3: - 26/10/2010 (19/09 Canh Dần

Ngày 4: - 27/10/2010 (20/09 Canh Dần)

Ngày 5: - 28/10/2010 (21/09 Canh Dần)

Ngày Thời Gian  Địa Điểm  Nội Dung 

Ngày 27/10/2010

(20/09 Canh Dần)

 

Giới tử Tăng tại

Chùa Minh Thành

 

 

 

Giới tử Ni tại

Chùa Bửu Sơn

 

 

03:15   Thức chúng

 

03:30   Tọa thiền

 

04:00   Công phu

 

05:30   Tịnh đường

 

06:00   Tiểu thực

 

07:30 Chùa Minh Thành Đăng đàn truyền Tỳ Kheo Giới - Tăng

 

  Chùa Bửu Sơn Đăng đàn truyền Tỳ Kheo Giới - Ni

 

10:30   Cúng ngọ

 

11:30   Quá đường

 

12:30   Chỉ tịnh

 

13:30   Thức chúng

 

14:00 Chùa Minh Thành Đăng đàn truyền Tỳ Kheo Giới - Tăng

 

  Chùa Bửu Sơn Đăng đàn truyền Tỳ Kheo Giới - Ni

 

17:00 Chùa Minh Thành Giới tử Ni cầu thọ chánh pháp với đại Tăng.

 

19:30 Chùa Minh Thành Dược thạch

 

20:00 Chùa Minh Thành

Nội Giới Đàn giới tử y pháp toạ thiền, tuần chiểu, chỉ tịnh

Tóm tắt:

Ngày 1: - 24/10/2010 (17/09 Canh Dần)

Ngày 2: - 25/10/2010 (18/09 Canh Dần)

Ngày 3: - 26/10/2010 (19/09 Canh Dần

Ngày 4: - 27/10/2010 (20/09 Canh Dần)

Ngày 5: - 28/10/2010 (21/09 Canh Dần)

Ngày Thời Gian Địa Điểm  Nội Dung 

Ngày 28/10/2010

(21/09 Canh Dần)

 

Giới tử Tăng tại

Chùa Minh Thành

 
   

Giới tử Ni tại

Chùa Bửu Sơn

 
  03:15   Thức chúng
  03:30   Tọa thiền
  04:00   Công phu
  05:30   Tịnh đường - Tiểu thực
  06:00 Chùa Minh Thành Giới tử thọ Bồ tát tại gia và Thập thiện vân tập giới đàn
  07:00 Chùa Minh Thành  Ban Kiến đàn sinh hoạt giới tử tại gia
  08:00 Chùa Minh Thành Đăng đàn truyền thập thiện và tại gia bồ tát giới.
  10:00 Chùa Minh Thành Cúng ngọ
  11:30   Quá đường
  12:30   Chỉ tịnh
  13:30   Thức chúng
  14:00 Chùa Minh Thành Đăng đàn truyền Bồ tát giới - tấn hương
  17:00   Dược thạch
  19:00 Chùa Minh Thành

Lễ tạ giới sư, khen thưởng Bế mạc.

  21:00   Hoàn mãn


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: