Sự tích Giới Luật


Thích Nữ Trí Hải
06/09/2010 23:17 (GMT+7)
Số lượt xem: 9469
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Phân loại theo các việc cần phải cấm chỉ không được làm (chỉ trì) hoặc cần phải làm (tác trì) thì có bảy nhóm như trên, gọi là "Bảy tụ", cũng như những chương, điều được nêu trong bộ luật hình sự ở đời. Những việc Phật cấm chỉ không được làm, nếu làm thì phạm, gọi là "chỉ trì tác phạm" như giới sát đạo dâm vọng v.v.

Sự tích Giới Luật
Thích Nữ Trí Hải
 

Kính Dâng Giác linh Đại lão Hòa thượng tôn sư.

Kính dâng quí vị tôn túc Ni.

Kính dâng chư thiện hữu tri thức- trong đó có cửu huyền thất tổ, hiện tiền phụ mẫu và chư huynh tỉ muội - những người đã gieo trong tàng thức con những hạt giống tốt lành.

Thân kính tặng ni chúng Hồng ân Huế, những pháp hữu đã khơi nguồn cảm hứng trực tiếp cho tác phẩm này, nhân mùa an cư năm Ất hợi (1995).

Thích Nữ Trí Hải

Mục lục

Dẫn nhập: Ngũ thiên thất tụ.
Phần một: Sự tích tám tội khí.
Phần hai: Sự tích 17 pháp tăng tàn.
Phần ba: Sự tích 30 pháp Xả đọa.
Phần bốn: Sự tích 178 pháp Đơn đề.
Phần năm: Tám pháp Hối quá.
Phần sáu: 100 pháp Chúng học.
Phần bảy: Bảy pháp Diệt tránh.

PHỤ LỤC: Nguồn gốc các giới đơn đề.


Các tin đã đăng:

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: