29/06/2013 21:30 (GMT+7)
Số lượt xem: 139767
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC
NGỌN LỬA VÀ TRÁI TIM

Lê Mạnh Thát Chủ biên
Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TP. HCM 2005


BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU:
TRƯỞNG BAN: GSTS Lê Mạnh Thát
THƯ KÝ: TS. Thích Đồng Bổn
TS. Thích Nhật Từ

BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC NGỌN LỬA VÀ TRÁI TIM
Mục lục


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: