Sám văn Mười Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền


Trích Hai Thời Công Phu. HT. Thích Trí Quang dịch giải
14/10/2012 21:08 (GMT+7)
Số lượt xem: 37240
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

SÁM MƯỜI NGUYỆN CỦA  PHỔ HIỀN BỒ TÁT


Một, lễ kính Phật đà:                         
Hết thảy chư Phật
trong ba thì gian
tại các quốc độ
khắp cả mười phương,


con xin vận dụng
ba nghiệp thanh tịnh
kính lạy khắp cả
không có thiếu sót.
Hai, tán dương Như lai:
Biển cả âm thanh
con vận dụng cả,
xuất ra vô tận
lời chữ nhiệm mầu,
cùng tận đời kiếp
của thì vị lai,
tán dương biển cả
công đức của Phật.
Ba, hiến cúng rộng lớn:
Con đem cái biết
cao rộng hơn hết
tin tưởng sâu xa
tam thế chư Phật,
vận dụng thần lực
hạnh nguyện Phổ hiền
mà khắp hiến cúng
chư Phật như lai.
Bốn, sám hối nghiệp chướng:
Bao nhiêu nghiệp dữ
mà con đã làm,
đều bởi vô thỉ
những tham sân si,
động thân miệng ý
mà phát sinh ra,
ngày nay con xin
sám hối tất cả.
Năm, tùy hỷ công đức:
Mười phương hết thảy
các loại chúng sinh,
cùng với các vị
Thanh văn Duyên giác,
Tu học tiếp tục
Tu học hoàn tất,
tất cả Như lai
cùng với Bồ tát,
có công đức gì
con tùy hỷ cả.
Sáu, xin chuyển pháp luân:
Mười phương đâu có
Ngọn Đèn Thế Giới
khi mới thành tựu
tuệ giác vô thượng,
con xin thỉnh cầu
tất cả các ngài
chuyển đẩy bánh xe
diệu pháp tối thượng.
Bảy, xin Phật ở đời:
Chư Phật như lai
muốn hiện niết bàn,
thì con chí thành
thỉnh cầu các ngài
sống với đời kiếp
nhiều như vi trần,
để làm lợi lạc
hết thảy chúng sinh.
Tám, thường học theo Phật:
Các đức Phật đà
cả ba thì gian
bao nhiêu ý nguyện
đều viên mãn cả,
con nguyện tùy thuận
học tập các ngài
để mau hoàn thành
tuệ giác vô thượng.
Chín, hằng thuận chúng sinh:
Cùng tận đời kiếp
của thì vị lai,
con thường tùy thuận
các loại chúng sinh,
bằng cách thực thi
hạnh nguyện Phổ hiền,
viên mãn tuệ giác
tối thượng vĩ đại.
Mười, hồi hướng khắp cả:
Lạy Phật, khen Phật,
và hiến cúng Phật,
xin Phật ở đời,
chuyển đẩy pháp luân,
tùy hỷ, sám hối,
bao thiện căn này
con đem hồi hướng
ích lợi chúng sinh
có nghĩa hồi hướng
nguyện thành trí Phật.
Hướng nguyện:
Hạnh nguyện Phổ hiền này
là hạnh nguyện tối thượng,
phước đức cũng tối thượng
và vô lượng vô biên;
con xin hồi hướng cả,
nguyện cầu cho chúng sinh
đang còn bị chìm đắm
mau chóng sinh Cực lạc
quốc độ đức bổn tôn
A di đà như lai.


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: