31/10/2010 09:11 (GMT+7)
Số lượt xem: 6946
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

NGHI AN VỊ PHẬT Khai quang ,yểm tâm, điểm nhãn


1/ Nghi thức: Ba hồi, ba tiếng chuông, chủ lễ lạy 1 lạy.

2/ Niêm hương:

Nguyện hương:

Nguyện thử diệu hương vân,

Biến mãn thập phương giới,

Cùng dường nhất thế Phật,

Tôn pháp, chư Bồ Tát,

Vô biên Thanh văn chúng,

Cập nhất thế thánh hiền,

Duyên khởi quang minh đài,

Xưng tánh tác Phật sự,

Phổ huân chư chúng sanh,

Giai phát Bồ đề tâm,

Viễn ly chư vọng nghiệp,

Viên thành vô thượng đạo.

( Xá 3 xá, rồi đọc bài kỳ nguyện )

Kỳ nguyện:

Nam mô thập phương thường trú Tam bảo

(3 lần)

            Ngã đệ tử...(Sa môn Thích...,cư sĩ thì Pháp danh, chưa có thì Họ và tên)

tịnh chúng đẳng. Khế thủ, khấu thủ, kiền bổng hương hoa, thượng hiến đạo tràng giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thập phương tam thế nhất thế chư Phật, chư tôn pháp chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng.

            Duy nguyện thùy từ lân mẫn, phủ tứ quang lâm, nạp thọ chơn hương, phổ đồng cúng dường.

            Tư ngã đẳng phụng vị: Việt nam quốc...( địa chỉ)...,bổn gia..(tên gia chủ).., hiệp đồng gia môn nam nữ đại tiểu chúng đẳng “Nếu ở chùa: ...tự,trú trì Thích...,hiệp tăng chúng tịnh thiện nam tín nữ đẳng”.

Thành tâm thiết lễ thỉnh Phật an vị “chùa: Cung nghênh an vị”.

Phật tượng,tẩy trần, sái tịnh, yểm tâm, khai quang điểm nhãn, phụng sự chiêm bái cúng dường, nghênh tường tập phước sự.

            Kim tắc đạo tràng dĩ biện, pháp sự tuyên hành. Nhập đàn khai kinh chi lễ. Vị thử tấn hương, phụng thỉnh thập phương chư Phật, Tôn Pháp, chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, long thiên thiện thần đẳng.

Ngưỡng vọng:

            Chứng minh gia hộ, tỷ chúng đẳng phụng hành pháp sự, nội chướng tiền tiêu, ngoại ma vô nhiễm, thử đắc phạm sắc hưng long, tăng trì vĩnh khánh, tại gia, xuất gia hàm triêm lợi lạc.

Thứ nguyện:

            Ðại tiểu chư vong, phưởng phất vi nhiễu vu địa phương, hoặc hữu danh vô vị, hoặc hữu vị vô danh, độ hà trầm nịch, thủy nạn phiêu linh, nam nữ thương vong lộ đồ tán mạng, trùng tang liên táng, yểu tử oan hồn, trượng thử Phật lực kinh công, vãng sanh tịnh độ.

Thượng chúc:

            Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận tứ phương thiên hạ thái bình, vạn dân an lạc, hiển u kiêm lợi, pháp giới mông huân, hy thùy chiếu giám.

            Nam mô Chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần).

3/Tán Phật: (Pháp vương...)

4/Xướng đảnh lễ:  

Thế tôn sắc tướng như kim sơn,

Diệt như thiên nhật chiếu thế gian,

Năng bạt nhất thế chư khổ não,

Ngã kim khế thủ đại pháp vương.

5/Ðảnh lễ Tam bảo

            Nhất tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam bảo (1 lạy)

            Nhất tâm đảnh lễ: Ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát

(1 lạy)

            Nhất tâm đảnh lễ: Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Ðà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Ðịa Tạng vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát (1 lạy)

6/Tán hoặc tụng sái tịnh

  Dương chi tịnh thủy ,

Biến sái tam thiên,

Tánh không bát đức lợi nhân thiên,

Pháp giới quảng tăng diên

Diệt tội tiêu khiên,

Hỏa diệm hóa hồng liên

 Nam mô thanh lương địa Bồ Tát (3 lần)

Tán:                           

Hải chấn triều âm thuyết phổ môn

Cửu liên hoa lý hiện đồng chơn

Dương chi nhất đích chơn cam lồ,

Tán tác sơn hà đại địa xuân.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Chủ lễ vịnh:               

Phù thử thủy giả,

Bát công đức thủy tự thiên chơn,

Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần,

Biến nhập tỳ lô hoa tạng giới,

Cá trung vô xứ bất siêu luân,

Thủy bất tẩy thủy,

Diệu cực pháp thân,

Trần bất nhiễm trần ,

Phản tác tự kỷ,

Quyên trừ nội, ngoại,

Ðãn địch đàn tràng,

Sái khô mộc nhi tác dương xuân,

Khiết uế ban nhi thành tịnh độ,

Sở vị đạo nội, ngoại,

Trung gian vô trược uế,

Thánh phàm u hiển, tổng thanh lương.

Thán (tả chức)              

Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy,

Năng linh nhất đích biến thập phương

Tinh chuyên cấu uế tận tiêu trừ,

Phổ sái đàn tràng tất thanh tịnh.

Chủ lễ xướng:           

Dĩ thanh tịnh thủy,

Biến sái thập phương,

Nghiêm khiết đạo tràng,

Tuyệt vô triêm uế.

Án lam tóa ha (7 lần)

Chủ lễ xướng: Giáo hữu, Ðại bi chơn ngôn cẩn y trì tụng:

( Chủ lễ sái tịnh: Tay trái cầm chén nước, tay phải cầm ba cây hương họa chữ “án lam”. Dùng cành hoa có sẵn trên chén nước để rãi lên bàn, tượng.-Khai quang, điểm nhãn: dùng gương tráng thủy, bút lông, nghiêng mực;thường chi điểm vào cái bóng trong gương-Yểm tâm: Ðể thất bảo (chỉ ngũ sắc), tâm niệm đã viết sẵn (thường là một bài kinh).

7/ Ðồng tụngChú Ðại Bi.

Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

            Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mộ a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bà ra phạt duệ, số đát na đá tả.

            Nam mô tất cát lật đỏa , y mông a rị da, bà lô cát đế, thất Phật ra lăng đà bà.

            Nam mô na ra cận trì, hê rị ma ha bà đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng , a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát điêt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ha đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng , câu lô câu lô, yết mông, đồ lô đồ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, sa ra sa ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, bà dạ ma na,ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đá dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na  ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

            Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn đà ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

Ðồng hòa:

Nam mô thập phương thường trú Tam bảo

(3 lần)

Ðồng hòa phụng thỉnh Tam bảo:

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh

Chủ lễ thỉnh:

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: Thiên hoa đài thượng, bách bảo quang trung, tam thập nhị tướng chi năng nhơn, bát thập chủng hảo chi đại giác; quá hiện vị lai vô lượng Phật Ðà Da.

Tả chức tiếp:

Duy nguyện: thiên thùy bảo cái, địa võng kim liên, quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức

Ðồng hòa:

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh

Chủ lễ thỉnh:

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: Tây thiên, Trúc quốc bạch mã đa lai, tu đa la liễu nghĩa thượng thừa, thập nhị bộ chơn kinh bí điển; quá hiện vị lai vô luợng Ðạt Ma Da.

Hữu chức tiếp:

Duy nguyện: Tường quang vạn đức, thụy khí thiên điều, quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.

Ðồng hòa:

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Chủ lễ thỉnh:

Nhất tâm phụng thỉnh: Tam minh bát giải, ngũ quả lục thông, phân thân vu thử độ tha phương, ứng cúng ư nhơn gian thiên thượng; quá hiện vị lai vô lượng Tăng Già Da.

Tả chức tiếp:

Duy nguyện trường giang nguyệt ấn, không cốc truyền thanh, quang giáng  đạo tràng, chứng minh công đức.

Ðồng hòa:

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Chủ lễ thỉnh:

Nhất tâm phụng thỉnh: Thiên chơn địa thánh, thỉ triết vương hiền, thượng chí phi phi tưởng thiên, hạ cập phong luân địa tế, vô biên huyền tạo, hữu lự tinh kỳ; cái la thượng hạ tứ di, bao quát thập phương hiền thánh.

Hữu chức tiếp:

Duy nguyện: Từ bi vô lượng, lân mẫn phàm tình, quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.

Ðồng hòa:

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Chủ lễ thỉnh:

Nhất tâm phụng thỉnh: Thùy tùng bộ chúng, thị vệ tần nương, tả hữu phân ban, tiền hậu vi nhiêu đẳng chúng.

Tả chức tiếp:

Duy nguyện: Ðồng thừa thánh đức, công bố tường quang, tất phú hoa diên, thọ tư cúng dường.

Ðồng tụng:

Bộ bộ đằng vận tùng giá thượng,

Từ từ phiếm nguyệt giáng đàn trung,

Nghệ truyền động đạt biểu tinh thành

Án, phạ nhật ra hồng, đổ rô tóa ha (3 lần).

Ðồng hòa:

Nam mô an bảo tọa Bồ tát Ma Ha Tát. (3 lần)

8/ Chủ lễ bạch Phật xướng sớ:

Tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng,

Tăng kỳ tam đại kiếp tu lai,

Diện như mãn nguyệt mục như liên,

Thiên thượng nhơn gian hàm cung kính,

Thế tôn đức tướng nan tận tán dương,

Kim hữu đệ tử.........phụng Phật tu hương phúng kinh...(an vị)...

thượng khởi sớ chương, cung bạch Phật tiền,duy nguyện hào tướng quang trung, phủ thùy minh chứng (đọc sớ)

9/ khai kinh kệ: (nếu có tụng kinh bộ)

10/ tụng kinh: (Có thể tụng sau)

11/ Ðồng tụng:

Phật thân thanh tịnh tợ lưu uy,

Phật diện do như mãn nguyệt huy,

Phật tại thế gian thường cứu khổ

Phật tâm vô xứ bất từ bi.

Ðồng niệm:

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(10 lần)

Nam mô A Di Ðà Phật. (10 lần)

Nam mô đương lai hạ sanh Di lặc Tôn Phật. (10 lần)

Nam mô tiêu tai diên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (10 lần)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô đạo tràng hội thượng Phật Bồ Tát.

(3 lần)

12/ Ðồng tụng;

            Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh

            Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

            Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởmg, hành, thức, diệt phục như thị.

            Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

            Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tác đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

            Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thực bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Ðồng tụng:

Nguyện trú cát tường, dạ cát tường,

Trú dạ lục thời hằng cát tường,

Nhất thế thời trung cát tường giả,

Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.

Nam mô tiêu tai giáng cát tường Bồ tát Ma Ha Tát. (3 lần)

13/ Hồi hướng

Ðồng tụng:- An vị kệ:

Quy mạng Thế Tôn vô hữu thượng,

Ca Diếp, A Nan cọng thùy từ,

Ngã kim y giáo an thánh vị,

Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ,

An vị công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

Nguyện đắc trí hụê chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ ,

Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung,

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức,

Trang nghiêm Phật tịnh độ,

Thượng báo tứ trọng ân,

Hạ tế tam đồ khổ,

Nhược hữu kiến văn giả,

Tất phát bồ đề tâm,

Tận thử nhất báo thân,               

Ðồng sanh cực lạc quốc.

14/ Chủ lễ phục nguyện:

Nam mô đạo tràng giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh,

Nam mô tiêu tai diên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, tác đại chứng minh,

Nam mô đại thừa vô môn thị hiện tầm thanh cứu khổ nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, tác đại chứng minh;

 Phục nguyện: Cung văn:

Ngũ phước khương ninh, hỷ khánh xuân sanh chi thọ;

Nhất môn hòa lạc, trượng thừa Phật lực chi ân.

Hữu cảm giai thông vô cầu bất ứng

Thượng lai:

Chuyên vì bổn gia (bổn tự)......Thỉnh Phật tượng tẩy trần sái tịnh, an vị phụng tại bổn gia (bổn tự), chiêm bái cúng dường chi lễ, công đức vô lượng vô biên.

Thượng nguyện:

Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển; phong điều vũ thuận, quốc thái dân an. Can qua đốn tức, tai nạn thời hưu; tảo ly khổ hải.

Cầu tiến:

Quá cố, quá khứ đa sanh, thất thế phụ mẫu, đàn na, tín chủ, sư trưởng, lương bằng; cô hồn, âm hồn, hoạnh hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn. Thừa tư Phật lực trực vãng lạc bang, tốc xã mê đồ siêu sanh tịnh độ.

Thứ nguyện:

Hiện tiền song thân phụ mẫu, tín chủ đàn na, sư trưởng lương bằng, hiện thế phước thọ tăng long, hậu đắc sanh Phật quốc.

Ðệ tử chúng đẳng, nguyện dĩ thử công đức chuyên vị kỳ nguyện: Hữu cảm tùng tâm, hữu cầu toại ý. Gia môn hưng thạnh, nhơn vật bình an, bồ đề bất thối, trí tánh thường minh, Bát nhã hoa khai, đạo thể tăng trưởng, nội ma ngoại chướng tận đắc tiêu trừ, vạn sự hanh thông, cát tường như ý

Phổ nguyện:

Liên gia bá tánh, thương mãi hanh thông, cốc giá thành thục. Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo

Ðồng hòa:

Nam mô A Di Ðà Phật

15/ Tam tự quy:

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thế vô ngại. (1 lạy)

Ðồng tụng:     

Nguyện dĩ thủ công đức,

Phổ cập ư nhất thế,

Ngã đẳng dữ chúng sanh,

Giai công thành Phật đạo

 


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: