Nghi Thức Cúng Hương Linh


Viết bởi Ban Nghi Lễ
28/10/2010 22:29 (GMT+7)
Số lượt xem: 11801
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

(Ghi chú: Đây là nghi cúng Hương linh thông thường, quý Phật tử có thể thực hành theo nghi nầy là đủ. Nhưng đây chỉ là lễ cúng linh, sau khi đã làm lễ Cầu siêu cho Hương linh trước Tam bảo rồi)


Chủ lễ xướng : Gia chủ tựu vị. (Tức là gia đình có Hương linh cúng trong lễ nầy, đến quỳ trước bàn thờ linh.).

Chủ lễ và Ban hộ niệm đồng hòa : Phần Hương (Tức là đốt hương dâng Hương linh, mỗi vị cúng linh có một cây hương hoặc chỉ có vị Đại diện gia đình cầm hương đưa lên ngang trán, thầm khấn nguyện)

Chủ lễ xướng : Thượng hương. (Cắm hương lên bát nhang của Hương linh)

Chủ lễ và Ban hộ niệm đồng hòa : Hiếu quyến lễ Hương linh bốn lạy.

Đồng hòa tiếp : Cùng quỳ.

Chủ lễ sám :

Có sanh có tử có luân hồi,

Không sanh không tử không tới lui,

Sanh tử, tới lui là mộng huyễn,

Mau xa trần thế, đến sen đài.

Ngưỡng trông đức Phật Di Đà từ bi phóng quang tiếp độ :

Đồng niệm tiếp dẫn cho Hương linh :

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. (từ 3 đến 10 lần)

Chủ lễ :

Nay lấy chơn ngôn mà triệu thỉnh,

Hương linh chẳng rõ để biết, nghe,

Nhờ sức Tam bảo đã hộ trì,

Ngày nầy, giờ nầy xin dự hội.

Hương linh nghe triệu thỉnh, nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho.

Đồng hòa : Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

Chủ lễ : Hôm nay, ngày . . .  tháng . . . năm . . Nguyên quán làng . . .  xã . . .  huyện . . . tỉnh . . Gia quyến hiện ở tại . . . .

Tất cả đều thiết lễ: (Phát tang, làm tuần, cúng năm mươi ngày, một trăm ngày, giáp năm, xả tang, húy nhật, hiệp kỵ, ...) để báo đáp thâm ân sanh thành dưỡng dục.

Hiện hiếu quyến gồm có :  . . . . (Con trai, con dâu, con gái, con rễ, cháu đích tôn, cháu nội, cháu ngoại, v. v..)

Một dạ chí thành dâng hương và phẩm vật cúng dường ;  ngữa trông ơn Phật từ bi gia hộ.

Thành tâm phụng thỉnh đức tiếp dẫn đạo sư Phật A Di Đà từ bi phóng quang tiếp độ:

Hôm nay chánh thỉnh hương linh : . . . (Cha, mẹ, chú, cô, dì, ...)

Pháp danh : . . . (nếu có) Sanh ngày . . . tháng . . . năm . . Hưởng thọ : . . . .  (mấy) tuổi, Tạ thế ngày . . tháng . . năm . . .

Thỉnh lần thứ nhất, nguyện hương linh lên ngồi linh đài để nghe kinh kệ và con cháu thành tâm cúng dường.

Đồng hòa : Hương linh nghe triệu thỉnh, hương linh nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho.

Chủ lễ : Thành tâm phụng thỉnh đức đại từ đại bi Bồ tát Quán Thế Âm, từ bi phóng quang tiếp độ :

Hôm nay chánh thỉnh hương linh : . . . . Pháp danh : . . . . Sanh ngày . .  tháng . .  năm Hưởng thọ : . . . . . (Mấy) tuổi. Tạ thế ngày . .  tháng . .  năm . .

Thỉnh lần thứ hai, nguyện hương linh lên ngồi linh đài để nghe kinh kệ và thọ nhận phẩm vật do con cháu cúng dường.

Đồng hòa: Hương linh nghe triệu thỉnh, hương linh nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho.

Chủ lễ : Thành tâm phụng thỉnh đức Bồ tát Địa Tạng Vương đang đang hóa độ tại cảnh giới U minh, từ bi phóng quang tiếp độ :

Hôm nay chánh thỉnh hương linh : . . . Pháp danh : . . .Sanh ngày : . . tháng . .  năm . . Hưởng thọ : . . . . (Mấy) tuổi, Tạ thế ngày : . . tháng . . năm .

Thỉnh lần thứ ba, nguyện hương linh lên ngồi linh đài để nghe kinh kệ, được con cháu cúng dường, sớm dứt trừ nghiệp chướng và sanh về cảnh giới tịnh độ của đức Phật A Di Đà.

Đồng hòa :

Ba lần phụng thỉnh hương linh về,

Thọ nhận cúng dường, kinh kệ nghe,

Thấu rõ kệ kinh, mong giải thoát,

Oai lực Tam bảo đã chứng tri.

Nam mô chứng minh sư Bồ tát Ma ha tát.(3 lần)

Chủ lễ : Dâng trà

Đồng hòa : Lạy hai lạy.

Đồng hòa : Cùng quỳ.

Chủ lễ xướng điệp (nếu có) :

Âm, dương không hai lý,

Sanh, tử có hai đường,

Nay có Điệp văn đọc,

Trước hương linh cúng dường.

Điệp rằng :

Lập đàn siêu độ :

Nay tuyên đọc điệp : . . . (Tiến điệp hay Thỉnh điệp) tiến cúng hương linh: . . . . ., Pháp danh : . . . . Nguyên quán làng  . . ., xã: . . ., huyện  . . ., tỉnh . . , huyện . . ., nước Việt Nam.

Hiện đang cư ngụ tại nước Hoa Kỳ, (Có thể là Pháp, Anh, Ý, Đức, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, . . .), tiểu bang . . ., thành phố . . .  gia cư lập đàn phụng Phật, dâng hương, tụng kinh cầu siêu nhân ngày húy nhật (Chung thất, năm mươi ngày, giáp năm, xả tang, . . .; tìm chữ đúng ý để đưa vào mấy chấm chấm trước đó).

Hiếu tử . . . (Con trai trưởng, con trai, con dâu, con gái, con rễ, cháu nội, cháu ngoại, . .. . . . . .  theo thứ tự như đây để liệt kê vào cho đúng) và cùng toàn thể hiếu quyến con cháu, trai gái, nội ngoại, lớn nhỏ vân vân.

Đồng kính thiết lễ gồm : hương hoa quả phẩm, cổ bàn, trầm trà thanh đạm, cung kính cúng dường :

Phụng vì truy tiến : . . . . . . (Tên các bậc lớn hơn hương linh đang được cúng, điền vào đây, nhiều hay ít tùy theo)

Phụng vì chánh cúng : . . . . . (Tên hương linh được cúng chính thức, điền vào đây. Chỉ có một vị chính thức mà thôi).

Phụng vì phối tiến : . . . . . . (Tên các hương linh được mời về cùng dự, hoặc là cùng hàng cùng lứa với hương linh cúng chính thức, hoặc vai vế nhỏ hơn, điền vào đây, nhiều hay ít tùy duyên).

Hởi ôi !

Sống gởi thác về, già hay trẻ không ai thoát khỏi số mạng.

Trời cao đất dày, lên hoặc xuống khó rõ biết được hướng phương.

Muốn cầu về thẳng tây phương,

Phải nương thuyền từ tế độ.

Hôm nay đúng ngày húy nhật, cung thỉnh chư Tăng lập đàn pháp sự.

Phúng tụng : Kinh văn Pháp bảo Đại thừa, niệm thần chú vãng sanh tịnh độ.

Nhờ ơn lành nầy, cầu về tây phương. Lại nữa, nương vào thiện lợi rõ đường sanh tử, thoát khỏi ba đường dữ; do công đức nghe kệ kính Pháp bảo chứng được niết bàn, vượt lên chín phẩm.

Cầu xin hương linh hoan hỷ thọ nhận.

Nay toàn thể hiếu quyến cúi xin ngừng tuyên điệp.

Âm, dương cách trở đôi phương,

Nương nhờ sứ giả chỉ đường U minh.

Tiếp nhận hướng dẫn hương linh,

Minh trung thâu chấp, hiếu tình cúng dâng.

 

Vâng theo lời chỉ giáo của Hòa thượng : . .  (Ghi Pháp tự của Hòa thượng, Thượng tọa hay Đại Đức vào đây).

Chủ lễ : Cúng trà.

Đồng hòa : Lạy hai lạy.

Đồng hòa : Tất cả cùng quỳ.

Đồng tụng cúng dường :

Nam mô Đa Bảo Như Lai,

Nam mô Bảo Thắng Như Lai,

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai,

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai,

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai,

Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai,

Nam mô A Di Đà Như Lai.

Nam mô tác phạ đát tha nga đá, phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.  (3 hay 7 lần)

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô bát ra tô rô, ta bà ha.  (3 lần)

Án, nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng.  (3 lần)

Đồng tụng :

Con nay, xin cúng vị cam lồ,

Tam bảo từ bi chứng giám cho,

Xin nguyện hương linh được no đủ,

Tây phương cực lạc hướng theo về.

Nam mô phổ cúng dường Bồ tát Ma ha tát.  (3 lần)

Chủ lễ : Cúng trà.

Đồng hòa : Lạy hai lạy.

Đồng tụng :

Quy mạng lễ A Di Đà Phật,

Ở phương tây thế giới an lành,

Con nay xin phát nguyện vãng sanh,

Cúi xin đức từ bi tiếp độ :

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật.  (30 lần)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.  (3 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.  (3 lần)

Đồng tụng :

Ba đời mười phương Phật,

A Di Đà bậc nhất,

Chín phẩm độ chúng sanh,

Oai đức không cùng cực,

Con nay vì hương linh,

Sám hối ba nghiệp tội,

Phàm được bao phước thiện,

Chí tâm nguyện hồi hướng,

Nguyện cùng người niệm Phật,

Vãng sanh nước Cực Lạc,

Thấy ngộ pháp tánh,

Phát tâm đại bồ đề,

Đoạn vô biên phiền não,

Tu vô lượng pháp môn,

Thệ nguyện độ chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo.

Hư không có thể tận,

Nguyện của con không cùng,

Loài hữu tình, vô tình,

Đều được thành Chánh giác.

Đồng tụng : Tâm kinh Bát nhã ba la mật đa

(Bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang)

Quán Tự Tại Bồ Tát, khi thực hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì soi thấy năm uẩn đều không, vượt mọi khổ ách.

Xá Lợi Tử !  Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc ;  sắc tức là không, không tức là sắc; thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy.

Xá Lợi Tử !  Không ấy của các pháp, không sanh không diệt, không nhớp không sạch, không thêm không bớt ;  nên trong không, không sắc thọ tưởng hành thức ; không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ; không sắc thanh hương vị xúc pháp; không nhãn giới cho đến ý thức giới ;  không vô minh và sự diệt  tận của vô minh, cho đến không lão tử và sự diệt tận của lão tử, không khổ tập diệt đạo ;  không trí không được vì không được gì cả.

Bồ Tát y theo Bát nhã ba la mật nên tâm không vướng mắc, không vướng mắc nên không khiếp sợ, siêu thoát mộng tưởng điên đảo, cứu cánh niết bàn.  Chư Phật cả ba thời gian y theo Bát nhã ba la mật nên được Vô thượng Bồ đề. Do đó nên biết Bát nhã ba la mật là bài chú rất thần diệu :  bài chú rất sáng chói, bài chú tối thượng, bài chú tuyệt bậc mà đồng bậc, trừ được hết thảy khổ não, chắc thật, không hư ngụy.

Nên tôi nói chú Bát nhã ba la mật.

Ngài liền nói chú ấy : “Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha.”  (3 lần)

Đồng tụng : Vãng sanh tịnh độ thần chú

(Đến đây đốt Điệp văn cúng hương linh)

Nam mô a di đà bà dạ, đá tha dà đa dạ, đá địa dạ tha.

A di rị đô bà tì,

A di rị đá, tất đam bà tỳ,

A di rị đá, tì ca lan đế,

A di rị đá, tì ca lan đá,

Dà di nị, dà dà na.

Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.  (3 lần)

Chủ lễ : Hiếu quyến thành tâm lạy tạ hương linh

Đồng hòa : Bốn lạy.

Đồng tụng :

Nguyện sanh Cực Lạc cảnh phương tây,

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,

Bồ tát bất thoái là bạn hữu.

Chủ lễ sám :

Bỏ chơn tâm, theo trần cảnh là nguyên nhân đau khổ,

Trở về Giác ngộ là mắt thấy Như Lai,

Vì hương linh nghiệp chướng vẫn còn dài,

Bây giờ trở về quy y Tam Bảo được hoa khai thấy Phật.

Đại chúng đồng niệm, tiếp dẫn hương linh siêu sanh Lạc quốc.

Đại chúng đồng hòa : Nam mô A Di Đà Phật.

Nguon: http://www.viengiac.de/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=174:nghi-thuc-cung-huong-linh&catid=38:ho-niem-vang-sanh&Itemid=58


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: