07/02/2012 10:33 (GMT+7)
Số lượt xem: 110848
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Kệ Thỉnh Chuông Đại Hồng

1.
    

Ba nghiệp lắng thanh tịnh

Gửi lòng theo tiếng chuông

Nguyện người nghe tỉnh thức

Vượt thoát nẻo đau buồn. 

2.

Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe

Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.

 

3.

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới

Khắp nơi u tối mọi loài nghe

Siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử

Giác ngộ tâm tư một hướng về.

 

4.

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới

Xa xôi tăm tối cũng đều nghe

Những ai lạc bước mau dừng lại

Tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về.

 

5.

Nghe chuông phiền não tan mây khói

Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười

Hơi thở nương chuông về chánh niệm

Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi.

 

6.

Nghe tiếng chuông

Lòng nhẹ buông

Tâm tĩnh lặng

Hết sầu thương

Tập buông thả

Thôi vấn vương

Lắng nghe thấu

Tận nguồn cơn

Học nhìn lại

Hiểu và thương.

 

7.

Chuông đại hồng mới vọng

Tiếng kệ xướng đã vang

Trên vọng tới thiên đường

Dưới thông về địa phủ.

 

8.

Nam Mô Bụt Tỳ Lô Giá Na, Pháp Thân Thanh Tịnh.

 

9.

Nam Mô Bụt Lô Xá Na, Báo Thân Viên Mãn

 

10.

Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni, Hóa Thân ngàn muôn ức.

 

11.

Nam Mô Bụt A Di Ðà cõi nước Tịnh Ðộ.

 

12.

Nam Mô Bụt Di Lặc hạ sanh trong tương lai.

 

13.

Nam Mô Bụt Dược Sư Lưu Ly.

 

14.

Nam Mô Bụt Bất Ðộng cõi nước Diệu Hỷ.

 

15.

Nam Mô Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi.

 

16.

Nam Mô Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền.

 

17.

Nam Mô Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm.

 

18.

Nam Mô Bồ Tát Đại Nguyện Ðịa Tạng Vương.

 

19.

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Ngày đêm sáu thời đều an lành

An lành trong mỗi giây mỗi phút

Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở.

 

20.

Bốn loài sinh lên đất Tịnh

Ba cõi thác hóa tòa Sen

Hằng sa ngạ quỷ chứng Tam Hiền

Vạn loại hữu tình lên Thập Ðịa.

 

21.

Tám nạn ba đường đều thoát khỏi

Bốn ân ba cõi thấm hồng ân

Thế giới khắp nơi không chiến tranh

Gió hòa mưa thuận dân an lạc.

 

22.

Ðại chúng chuyên tu càng tinh tiến

Mười địa đi lên không khó khăn

Tăng thân an lạc sống tươi vui

Mọi giới quy y thêm phước tuệ.

 

23.

Nguyện chúc đạo Bụt sáng thêm

Pháp môn càng ngày càng tỏ rạng

Gió hòa mưa thuận

Ðất nước bình an.

 

24.

Khắp nơi thành thị nông thôn

Mọi giới biết noi theo đường tu tập.

 

25.

Thiên nhiên được bảo vệ an lành

Xã hội được tự do bình đẳng.

 

26.

Xin thổi ngọn gió từ bi thanh lương vào thế gian nóng bức

Ðem mặt trời trí tuệ rạng rỡ về ngự giữa không gian âm u.

 

27.

Khắp nơi đạo giải thoát được tuyên dương

Mưa pháp thấm nhuần chúng sanh đều lợi lạc.

 

28 .

Hiện tiền đại chúng tu tập tinh chuyên

Biết thương yêu nhau như ruột thịt

Chuyển hóa nội tâm trang nghiêm Tịnh Ðộ.

 

29.

Nguyện noi gương Phổ Hiền và Quán Tự Tại

Cùng các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.

 

30.

Lạy đức Bồ Tát Quán Thế Âm

chúng con xin học theo hạnh Ngài

biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ.

 

31.

Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu.

Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm

và thành khẩn của chúng con.

Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến.

 

32.

Chúng con xin tập ngồi nghe

mà không phán xét,

không phản ứng.

Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu.

 

33.

Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú

để có thể hiểu được những điều đang nghe

và cả những điều không nói.

 

34.

Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi,

chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi.

 

35.

Nam Mô đức Bồ Tát Lắng Nghe Quán Thế Âm.

 

36.

Nam Mô đức Bồ Tát Lắng Nghe Quán Thế Âm.

 

37.

Nam Mô đức Bồ Tát Lắng Nghe Quán Thế Âm.

 

38.

Lạy đức Bồ Tát Ðịa Tạng,

chúng con xin học theo hạnh Ngài,

tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng và áp bức còn đang trấn ngự,

để có thể mang đến những nơi ấy ánh sáng, niềm tin, hy vọng và giải thoát.

 

39.

Chúng con nguyện không bao giờ quên lãng

và bỏ rơi những người còn đang bị kẹt trong những tình huống tuyệt vọng.

 

40.

Xin nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai

đang không còn lối thoát, những ai bị bưng bít không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền được làm người.

 

41.

Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi

trên thế giới và chúng con nguyện

sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế.

 

42.

Chúng con xin nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt.

 

43.

Chúng con nguyện tu học để đạt được đức

vững chãi và kiên trì của Ðất, để có thể trở thành

trung kiên và không kỳ thị như Ðất.

 

44.

Và cũng được như Ðất có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con.

 

45.

Nam Mô đức Bồ Tát Đại Nguyện Ðịa Tạng Vương.

 

46.

Nam Mô đức Bồ Tát Đại Nguyện Ðịa Tạng Vương.

 

47.

Nam Mô đức Bồ Tát Đại Nguyện Ðịa Tạng Vương.

 

48.

Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.

 

49.

Ðã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.

Ðã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa.

Ðã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập.

 

50.

Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Ðề.

Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.

Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài.

 

51.

Nghe chuông phiền não tan mây khói

Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười

Hơi thở nương chuông về chánh niệm

Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi.

 

52.

Nghe tiếng chuông

Lòng nhẹ buông

Tâm tĩnh lặng

Hết sầu thương

Tập buông thả

Thôi vấn vương

Lắng nghe thấu

Tận nguồn cơn

Học nhìn lại

Hiểu và thương.

 

53.

Thỉnh chuông pháp thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Ðệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sanh mọi miền.

 

54.

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Quả Bụt xin chứng nên.

 

 

Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu

đưa về quê hương.

Mỗi khi nghe tiếng chuông, ta ngưng lại mọi hành động, suy tư và nói năng để trở về hơi thở.

Thở vào ta thầm niệm: 

"Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe".

Thở ra ta thầm niệm:

"Tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương".

Quê hương ở đây là quê hương tâm linh, là sự sống, là giây phút hiện tại, là hải đảo tự thân nơi đó ta có thể tiếp xúc với Bụt, với Tịnh Độ, với tổ tiên tâm linh và huyết thống. Ở Tu Viện Lộc Uyển mỗi khi nghe tiếng đồng hồ đánh nhạc mỗi 15 phút hay tiếng chuông điện thoại, mọi người cũng đều thực tập thở như thế theo bài kệ ít nhất là ba lần. 

Dừng lại để thở, ta buông hết mọi căng thẳng trong thân và trong tâm để trở về với trạng thái bình an và tĩnh lặng.  Lúc đó, công việc mà ta đang làm sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, và người bạn trước mặt ta sẽ trở nên quý trọng hơn.Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: