29/10/2010 20:25 (GMT+7)
Số lượt xem: 4740
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hôm nay ngày 28/10/2010 (21/09 Canh Dần) là ngày cuối cùng của Đại Giới Đàn Cam Lộ,

đúng vào lúc 80:00 giờ, Ban công văn cung thỉnh hội đồng thập sư Hồng Danh Hòa Thượng quang lâm giới đàn để đăng đàn truyền giới Thập Thiện cho 900 giới tử tại gia, và truyền Giới Bồ Tát cho 100 giới tử tại gia.

Hội đồng Thập sư Hòa Thượng:

Đường Đầu Đắc Giới Hòa Thượng Hòa Thượng Thích Tắc An - Hiệu Lãng Thiện, Yết Ma A Xà Lê Hòa Thượng Thích Từ Hương - Hiệu Chánh Nhơn, Giáo Thọ A Xà Lê - Tuyên Luật Sư Đại Giới Đàn Cam Lộ Hòa Thượng Thích Minh Thông - Hiệu Đổng Khiết, Giáo Thọ A Xà Lê Hòa Thượng Thích Viên Quán - Hiệu Hải Giác, Đệ Nhất Tôn Chứng Sư Hòa Thượng Thích Chơn Lạc - Hiệu Nhật Thiện, Đệ Nhị Tôn Chứng Sư Hòa Thượng Thích Quảng Xã - Hiệu Minh Hạnh, Đệ Tam Tôn Chứng Sư Thượng Tọa Thích Ngộ Tánh - Hiệu Hồng Đức, Đệ Tứ Tôn Chứng Sư Thượng Tọa Thích Quảng Bửu - Hiệu Minh Trí, Đệ Ngũ Tôn Chứng Sư Thượng Tọa Thích Minh Thông - Hiệu Nguyên Huệ, Đệ Lục Tôn Chứng Sư Thượng Tọa Thích Thanh Tùng - Hiệu Minh An, Đệ Thất Tôn Chứng Sư Thượng Tọa Thích Đồng Tịnh - Hiệu Liễu Ngộ.

 


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: