MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA ĐỨC PHẬT


Truyện Thơ: Tâm Minh - Ngô Tằng Giao
02/12/2011 07:52 (GMT+7)
Số lượt xem: 6507
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

-Tôn Giả A Nan. -Tôn Giả La Hầu La. -Tôn Giả Phú Lâu Na.

download TONGIA_ANAN.pdf(931,77KB)
download TONGIA_LAHAULA.pdf(927,64KB)
download TONGIA_PHULAUNA.pdf(1,2MB)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: