Chùa Bửu Minh

MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA ĐỨC PHẬT


Truyện Thơ: Tâm Minh - Ngô Tằng Giao

-Tôn Giả A Nan. -Tôn Giả La Hầu La. -Tôn Giả Phú Lâu Na.

download TONGIA_ANAN.pdf(931,77KB)
download TONGIA_LAHAULA.pdf(927,64KB)
download TONGIA_PHULAUNA.pdf(1,2MB)


©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage