Hình Ảnh Bàn Tay Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát
01/07/2011 22:46 (GMT+7)
Hình Ảnh Bàn Tay Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát
 Về trang trước     Về đầu trang      Page:  1 [2] 

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: