01/07/2011 22:46 (GMT+7)
Số lượt xem: 35539
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Hình Ảnh Bàn Tay Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát
http://thanhtruc-thanhtrucgdth.blogspot.com/

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: