18/02/2012 19:56 (GMT+7)
Số lượt xem: 38399
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Người nào chí tâm niệm Phật, sẽ được: Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ. Thường được các vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ. Ngày đêm thường được chư Thiên cùng Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ. Tất cả Dạ-xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại. Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ...


Trong kinh nói: “Người nào chí tâm niệm Phật, được mười món công đức như sau":

 
1.- Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ.2.- Thường được các vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ.3.- Ngày đêm thường được chư Thiên cùng Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ.4.- Tất cả Dạ-xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.5.- Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ.


6.- Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán rằng buộc.7.- Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-Di-Đà.8.- Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.9.- Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật.10.- Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây phương Tam-Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh-Độ hưởng sự an vui không cùng!


TG & DT


http://tongiaovadantoc.com/c1056/20120114183713095/chum-anh-10-y-nghia-cong-duc-khi-niem-phat.htm

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: