09/09/2011 16:29 (GMT+7)
Số lượt xem: 49600
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Tiếng Anh cho trẻ em: Unit 1 - My name's Gogo

Tiếng Anh cho trẻ em: Unit 1 - My name's Gogo


Tiếng Anh cho trẻ em: Unit 2 - What's His Name?


Tiếng Anh cho trẻ em: Unit 3 - She's My Mother


Tiếng Anh cho trẻ em: Unit 4 - What's This?


Tiếng Anh cho trẻ em:Unit 5 - Is That a Tiger?


Tiếng Anh cho trẻ em: Unit 6 - What Colour Is This?


Tiếng Anh cho trẻ em: Unit 7 - What Are They?


Tiếng Anh cho trẻ em: Unit 8 - How old are You?


Tiếng Anh cho trẻ em: Unit 9 - How many are there?


Tiếng Anh cho trẻ em: Unit 10 - What's The Time, Please?


Gogo's (11)


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: