29/08/2010 22:26 (GMT+7)
Số lượt xem: 10353
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Chủ lễ xướng:
Trai chủ tựu vị, phần hương, thượng hương, lễ thỉnh Cô Hồn tứ bái.
Tán bài: Dấu người thập loại biết là đâu,
Hồn phách mơ màng trải mấy thu,
Cồn biển nghinh ngang bầu thế giới,
Những mồ vô chủ thấy mà đau.
Ngàn bồ bồ đế rị già rị đa rị đát đa nga đa da (3 lần).

Xướng: Tịch mịch dạ canh thâm
Hoa đàn bá phạm âm
Cô Hồn văn triệu thỉnh
B b tốc lai lâm.

* Chuyên thân triệu thỉnh, cung vọng lai lâm, trai chủ thành tâm cẩn đương bái thỉnh, hương hoa thỉnh hương hoa triệu thỉnh.

Nhứt tâm triệu thỉnh:
Ác vàng tên ruổi, thỏ bạc thoi dong,
Ôm lòng đau cốt nhục nỗi xa trông
Sững mắt nhắm anh hùng còn đâu đó
Lò bảo đảnh mùi hương nhen mới tỏ
Giọng thuyền lưu rày ngõ với vong linh
Ôi vong linh ôi!
Nghe lời triệu thỉnh rành rành
Hồn chơi trong cõi u minh xin về
Về đây hưởng thọ hương huê
Cam lồ pháp thực ê hề thiếu chi.

- Duy nguyện...

Nhứt tâm triệu thỉnh:
Màu non lờ lạc, dọng nước thầm thì
Xuân đi rồi hoa hỡi còn đây
Người tới đó chim rày đã dạng
Vài lược thắp hương trầm bay tứ tản
Đôi phen mời linh sản ở đâu đây.
Ôi vong linh ôi !
Vong linh hồn nhẽ có hay
Nghe lời triệu thỉnh kiếp day cõi trần.

- Duy nguyện...

Nhứt tâm triệu thỉnh:
Biển trần linh láng, sóng nghiệp lao xao
Người mê man trong giấc chiêm bao
Mấy tỉnh đặng phân hào trong lẽ diệu
Sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu
Uổng mt đời chơi nẻo nhơn gian
Ba phen hương thắp bảo đàn.
Ôi vong linh ôi !
Ba lần triệu thỉnh suối vàng hồn linh
Xin dâng Tam Bảo pháp lành
Nương lời bí mật đêm thanh trở về
Về đây hưởng thọ hương huê
Cam lồ pháp thực ê hề thiếu chi.

- Duy nguyện...

Trước thỉnh kẻ: Hoàng vương đế bá
Triều đại xưa trải quá biết bao
Đền đài chín lớp ở cao
Non sông muôn dặm chán vào mt tay
Thuyền chiến phút đổi vay vượng khí
Xe loan còn rủ rỉ oan thinh
Ôi thôi! Đỗ quyên kêu trót tàn canh
Máu hờn nhum mãi trên nhành đào hoa
Trước sau Vương Bá nhưng là
Hồn hương xin chứng tiệc hoa sẵn sàng

Lại thỉnh kẻ: Đăng đàn bái tướng
Dựng ngọn cờ bao thưởng hầu quan
Ngàn cân lực cử đảnh vàng
Thân trường thành vững trăm ngàn dặm khơi
Trướng hùm lạnh uổng đời hạn mã
Khói lan tràn nào gã phàn long
Ôi thôi ! Ngựa nhà chiến tướng vắng không
Hoa hèn cỏ ni, mấy vùng buồn thiu
Anh hùng tướng soái bao nhiêu
Pháp diên xin chứng ít nhiều phải chăng.

Lại thỉnh kẻ: Ngũ lăng tài tuấn
Phẩm hiền lương bá quận danh thần
Ba năm quan tiết trong ngần
Lòng son mt tấm trung quân rõ ràng
Nhà châu quận xa làng phụ mẫu
Chốn nước trời theo dấu thần tiên
Ôi thôi ! Chinh chinh biển loạn sông nghiêng
Mờ mờ hồn bướm, ly miền dương quan
Văn thần xiết kể muôn ngàn
Chốn nầy xin chứng pháp đàn cho xong.

Lại thỉnh kẻ: Tao ông mặc khách
Lối của hoàng nhà bạch vào ra
Rừng văn nhẹ bước thám hoa
Ngang cung bút chiến chơi toà cát vi
Tan lửa đốm tiếc dày công học
Mòn dĩa nghiên uổng nhọc chí bền
Ôi thôi ! Lụa hồng bảy thước đề tên
Đất vàng mt cụm lấp nền văn chương
Văn nhơn biết mấy nhiêu lường
Hồn hoa xin chứng tiệc hương mấy phần.

Lại thỉnh kẻ: Xuất trần phi tích
Thượng sĩ kìa với khách cao Tăng
Trai tinh ngũ giới đạo hằng
Gái Tỳ kheo lại đủ ngằn nết tu
Làng hoa trúc nào câu mật đế
Nhà hổ nô vắng kệ khổ không
Ôi thôi! Kinh song trăng thảm lạnh lùng
Nhà thuyền leo lét đèn chong canh dài
Thiền lưu này những ai ai
Chơn hồn xin hỡi chứng lai pháp đàn.

Lại thỉnh kẻ: Hoàng quan dã khách
Giòng vũ y phong cách nhà tiên
Tu chơn trong đng đào nguyên
Trước châu lãn uyển, sau rèn tánh ta
Trời phiêu tiếng tam hoa chưa tọa
Đất chôn hờn tứ đại thêm thương
Ôi thôi! Lò đơn lâm quán lãnh sương
Tiêu đàn gió thảm thổi tàn hạnh hoa
Bao nhiêu đạo sĩ những là
Mùi hương u cảm thấu nhà hư vô.

Lại thỉnh kẻ: Giang hồ cơ lữ
Đường Bắc Nam trải thứ hành thương
Lợi quyền muôn dặm toan đương
Ngàn vàng trữ lại trong hàng hóa buôn
Thân sương gió, thịt chôn bụng cá
Bước đá mây, xương rã đường dê
Ôi thôi! Vía theo mây Bắc sè sè
Hồn theo ngọn nước xuôi về biển Đông
Thương nhơn sau trước mt dòng
Bữa nay xin chứng vào trong tiệc đồng.
Lại thỉnh kẻ: Lướt xông chiến trận
Sức phương cường mình bận áo binh
Cờ điều phất bóng tương tranh
Trong chòm mũi bạc đem mình chống đương
Gan rut nát theo trường kim cổ
Da thịt rời đầy chỗ can qua
Ôi thôi! Cát vàng văng vẳng tiếng ma
Mờ mờ sương trắng ai mà thấu cho
Xưa nay mấy kẻ tốt đồ
Bữa nay xin hưởng cam lồ tiệc trai

Lại thỉnh kẻ: Nghén thai mười tháng
Lót chiếu rơm ngồi mãn ba ngày
Trước mừng loan phụng hiệp bầy
Sau thời trông giấc hùng bi cho tường
Vần cung phụng phút chường hung kiết
Tuồng ngõa chương rơi rớt mẹ con
Ôi thôi! Nhành hoa nở, trận mưa tuông
Đương khi trăng tỏ, gặp luồng mây xâm
Những người sản hạn qui âm
Nghe lời triệu thỉnh lai lâm pháp đàn.

Lại thỉnh kẻ: Bốn phương mọi rợ
Với những người ú ớ điếc đui
Chết mình tôi tớ lui thui
Liều thân hầu hạ bỡi người ghen tuông
Khinh Tam Bảo ti dường cát bãi
Nghịch song thân ác nhẫy cõi người
Ôi thôi! Đêm trường thăm thẳm bóng ma
Cửa mù thiu thỉu như trời thu đông
Những người bi nghịch hoang hung
Pháp diên xin cũng vào trong cho tề.

Lại thỉnh kẻ: Cung khuê thuở trước
Gái má đào sắc nước kém đâu
Bức tranh chỉ phấn đua nhau
Áo huân long xạ, gạnh màu thiên hương
Hồn vân vũ tang dường kim cốc
Rut trăng hoa héo dọc Mã ngôi
Ôi thôi! Phong lưu ngày trước đâu rồi
Xương khô lạnh lẽo trong chồi cỏ cây
Những trang xinh tốt xưa nay
Lửa hương xin chứng tiệc chay bĩ bàng.

Lại thỉnh kẻ: Cơ hàn khất cái
Cùng tù nhơn mang phải trọng hình
Gặp tai nước lửa hại mình
Hoặc xông hùm sói tan tành thịt xương
Khí oán mãi dây rường thuốc đc
Hồn kinh về sấm chớp bờ xiêu
Ôi thôi! Mưa chiều khói lạnh thước reo
Lá thu gió thổi dập dìu nha bay
Những người hoạnh tử xưa nay
Cam lồ rày đã sẵn sàng tiệc hương.

Lại thỉnh kẻ: Sáu đường pháp giới
Những cô hồn mười loại đâu đây
Diện Nhiên sở thống mt tay
Nòi kia bế lệ giống này trần sa
Nương cây cỏ bóng ma mường tượng
Ly my hòa vọng lượng quỷ danh
Hồn cô phách trệ linh đinh
Tiên vong với kẻ thân tình gần xa
Bao nhiêu triệu thỉnh nhưng là
Ai ai xin cũng chứng qua tiệc nầy.

 Vị gia trì xướng (hoặc tán):
Thượng lai triệu thỉnh dĩ phân minh
Duy nguyện lai lâm giám hạ tình
Tam tước cẩn hành sơ kiến lễ
Hoa đàn tịnh tọa thính kinh thinh.

Điểm trà: lễ nhị bái

CÁI VĂN:

Tằng nghe đạo cả, kính thuật lời quê
Cõi giang sơn thủy lục ê hề
Nỗi hồn phách tử vong ngao ngán
Trên đến bực vương hầu tướng tướng
Dưới đến người sĩ cổ nông công
Nào kẻ ti kẻ tông, nào người nam người nữ
Hoặc có kẻ buc mình trong lịnh ngữ
Hoặc có người sẩy bước chốn sa trường
Hoặc sa hầm, sa mương
Hoặc trúng thang, trúng thuốc
Đau ngang dây buc, sản nạn huyết bồn
Hoặc mắc binh ôn, hoặc xuông búa sấm
Phép vua giảo trảm, trù ẻo vong thân
Loài ấy nhiều, nhiều đã quá chừng
Lời muốn kể, kể sao cho xiết
Kìa nương dựa mả mồ đà mất biệt
Nào tự đường nơi chỗ có chi chi
Bơ vơ trên bãi dưới cây
Lài lạc đầu gành mé biển
Khổ nhiều nỗi gió mưa xao xuyến
Biết mấy thu lạnh nắng đổi thay
Chẵn bốn mùa nào kẻ lạt chay
Mãn tám tiết vắng người đơm quải
Rầu rầu rĩ rĩ, cõi u minh biết mấy xuân thu
Mịt mịt mù mù, đường xuất lyãn trông ngày tháng
Hội Vô Giá  may vừa gặp khoản
Nương theo công bí mật bữa nay
Nầy hà sa phất tử là ai
Rày gặp lúc tiêu diêu cõi Thánh
Nọ lụy thế oan thân mấy kẻ
Lại nhờ ơn giải thoát nợ trần

Cô hồn ơi,
Ngôi liên đài quanh quất bên thân
Miền Tịnh đ chán chường trước mắt
Ngón tay búng chẳng phiền nhọc sức
Đã chứng vào trong bực vô sanh
Lòng hỏi lòng, lòng vốn hư minh
Ấy cảm thấu ngôi Quan Âm Phật

Tán Khô Lâu

Hôm qua đồng vắng ngoạn du
Thấy liền đại đức khô lâu m ột vùng
Bốn bên gai gốc bịt bùng
Mồ hoang cỏ mọc mấy chùm xanh xanh
Dầu dầu âm khí lạnh tanh
Lá sen thổi ngọn gió quanh đưa sầu

Khô lâu ơi hỡi khô lâu!
Quê người ở mé giang đầu hiu hiu
Nằm phơi ngọn gió chìu hiu
Cỏ giăng nệm đất, trăng khêu đèn trời
Pheo pheo khí lạnh đôi nơi
Anh em lai vãng có người nào đâu
Khô lâu ơi hỡi khô lâu!
Ấy người quân tử ở đâu bên đường
Nhà ai vong trước mt chàng
Mưa tuông gió thổi tuyết sương khác nào
Đau thay gan rut như bào
Chan chan giọt lụy như trào giòng châu

Khô lâu ơi hỡi khô lâu !
Đôi khuôn con mắt thấy đâu chốn nầy
Xiết than người thế ra chi
Kiếp phù sanh gởi tháng ngày bao lăm
Ác vàng thỏ bạc xâm xâm
Bóng quang âm thoắt trăm năm mấy hồi
Dần dà chi nữa người ơi
Sớm lìa biển khổ cho lìa kiếp ma
Hôm nay (bổn tự) (thiện tín) trai gia
Nghi diên mở h ội gọi là Minh Dương
Lò vàng vừa bén mùi hương
Đạo tràng mời khắp mười phương cô hồn
Bao nhiêu t ội chướng để dồn
Bây giờ tiêu hết chi còn nữa đâu
Ơn trên phước lợi thẩm màu
Mau mau dời bước lên chầu Tây Phương
Ngàn b b đế rị già rị đa rị đát đa nga đa da  (3l)

Tán trạo:

Hôm nay cúng thí trai đàn
Dấy nhơn duyên gặp A Nan cơ lành
Quan Âm cứu khổ đã đành
Hiện làm Tiêu Diện quỷ hình lạ thay
Niệm câu mô Phật từ bi
Tuyên lời bí mật đức dày công cao
Độ người thập loại nao nao
Vị Cam lồ ấy hưởng vào m ột phen
Trước đây triều đại còn truyền
Lên ngôi Đế Chúa sẵn quyền tôn vinh
Hầu Vương huân thích vang danh
Cây vàng lá ngọc tập tành tiếng sang
Trung quân tể chấp đại quan
Kìa trong thể nữ họ hàng tân phi
Điềm hoa tư đã dứt đi
Vị cam lồ hưởng tiệc nầy phải chăng
Hàng quốc sỹ, bậc triều thần
Dọc ngang trong cõi hồng trần dẹp xong
Chăn dân bủa hóa giữa dòng
Nào hay chưa toại tấm lòng trung lương
Đau lòng nỗi Chúa thôi thương
Phải khi trích giáng xa đường biên bang
Hồn còn chiu chít giang sơn
Tiệc cam lồ hỡi vi vàng dời chân
Người võ sỹ, kẻ nhung thần
Một tay thống lãnh ba quân nhẹ nhàng
Băng xăng trăm trận mũi vàng
Trống rầm dậy đất, chiêng vang rền trời
Đánh Nam dẹp Bắc bời bời
Chiến trường phút sẩy chôn người vào trong
Tấm thân vì nước mà vong,
Tiệc cam lồ chứng h ội đồng đêm thanh
Những người học cổ cùng kim
Thức văn chương khéo như hình bóng thêu
Bóng quang giọt tuyết soi theo
Chí trong cửa sổ ngặt nghèo biết bao
Ta đà mạng vận làm sao
Bảng vàng chẳng thấy lúc nào đề tên
Hương hồn uất uất u linh
Vị cam lồ đã sẵn sàng tiệc xuân
Những người cát ái từ thân
Cửa Không sớm đã chen lần vào trong
Tầm thầy hỏi đạo thiền tông
Quyết vì muốn thoát khỏi vòng tử sanh
Trải bao lạnh nóng xoay quanh
Sự vô thường đã tới mình nào hay
Hồi quang soi chút bóng day
Vị cam lồ hưởng đêm nay bĩ bàng
Những người võ phục huỳnh quan
Sớm đà quyết chí theo đường tu chơn
Luyện hoàn thuốc, nấu lò đơn
Dưỡng trong cái tánh, cho hoàn khí nguyên
Lao thần khổ hạnh đòi phen
Chỉ mong lên đặng ngôi tiên mới đành
Thôi đừng tiếc chút di hình
Tiệc cam lồ đã sẵn dành mùi thanh
Những người con thảo cháu lành
Với người nghĩa dõng trung thành xưa kia
Những người liệt nữ trinh thê
Cái thân coi chết như về đâu đâu
Với người trượng tiết vong xu
Khí tinh anh để ngàn thu còn truyền
Hồn còn chói chói linh thiêng
Đến đây hưởng thọ m ột diên cam lồ
Những người nữ đạo ni đồ
Chốn huỳnh kim ấy năm mùa gởi thân
Phụng loan bỏ khống duyên phần
Nhơn gian chẳng nhu ộm sự trần chút chi
Còn chưa liễu đặng vô vi
Nước trôi sóng lặng ra gì tử sanh
Hồn người thăm thẳm thanh thanh
Vị cam lồ đã phỉ tình cho chăng
Những người địa lý thiên văn
Nghề hay y dược chước thần âm dương
Bói quẻ Dịch, số quy vàng
Kẻ tinh coi gió, người tường bủa sao
Mách người hung kiết biết bao
Vô thường dễ khỏi mang vào huyễn thân
Thời rày xả ngụy quy chơn
Cam lồ bảo mãn mười phần tiệc hương
Những người tọa mãi hành thương
Cả bao nhiêu món ngoài đường kinh dinh
Lắm hay nghề nghiệp mưu sinh
Tan phương tài lợi trong vòng bán buôn
Quê xưa hương tỉnh bỏ luôn
Chết chôn đất khách theo phong cảnh người
Một điềm lữ mộng vơi vơi
Vị cam lồ đã khắp vời u minh
Những người phạm pháp tao hình
U tù bu ộc mãi lấy mình vào nơi
Hại người toan lấy của người
Oan gia trái chủ trả đời nào xong
Người tật ác, kẻ tai hung
Hoặc là đói khát lạnh lùng vong thân
Suối vàng kíp kíp dời chân
Vị cam l ồ  ấy thọ phần thanh hương
Những người ngựa đạp xa thương
Vách đè thân nát như tương rã rời
Kẻ xuông roi quỷ sấm trời
Kẻ cam tự vẩn, người thời huyền lương
Hoặc là thủy hỏa tao ương
Kẻ xuông đ ộc rắn, người vương miệng hùm
Hồn người cửu hoạnh trầm trầm
Nước cam lồ rưới dầm dầm xiết bao
Những người ẩm huyết nhự mao
Chỗ sanh trưởng vốn ở vào man di
Thi công mà trả nợ dày
Kẻ làm bé mọn, người đày tớ tôi
Hoặc người ngọng liệu, điếc đui
Tật nguyền chẳng có nơi chui đụt vào
Hồn người oan khổ biết bao
Vị cam lồ hưởng dồi dào tiệc hoa
Những người ngỗ nghịch mẹ cha
Oán cưu trời r ộng, mắng la đất bằng
Những người chê Phật, khinh Tăng
Đốt kinh hủy tượng hung hăng nhiều bề
Lắm điều tà kiến trầm mê
Chịu trong khổ báo ê hề chẳng thôi
Hồn người thập ác thương ôi
Vị cam lồ hưởng cho rồi tiệc hoa
Cửa nhà đại thí mở ra
Hỏi xin tiến bạt cho ma cô hồn
Tiên vong hòa tổ hòa tông
Oan gia năm họ cũng dồn về đây
Đường ba, nạn tám thiếu chi
Bao nhiêu bình đẳng đêm nầy siêu thăng
Cậy chân Phật Pháp quang minh
Vị cam lồ hưởng m ột diên ê hề
A Di Đà Phật bồ đề
Xưa kia sẵn có lời thề vô biên
Đường mê trông thấy nhãn tiền
Đắm theo biển khổ liền liền thảm thay
Ngùi ngùi  vì  du ỗi  hai tay
Thuyền từ chống thẳng vớt ngay mọi người
Trong thuyền khắp chở ai ai
Chúng sanh đều đến h ội nơi Liên Trì

Nam Mô Liên Trì H ội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: