Kết quả 31 - 40 của 5591 các kết quả có nội dung Duy Thức Tam Thập Tụng (pdf). Bồ Tát Thế Thân. Thích Thuyền Ấn dịch. (3,8862 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KALACHAKRA VÀ LỄ QUÁN ĐẢNH
thập địa Bồ Tát, sau đó, đi dần vào nghi lễ Quán Đảnh. Với lượng người tham dự 20 ngàn ngồi khắp ba tầng lầu và tầng trệch, thế ... , cần từ bỏ nếp sống thế tục, phát Bồ đề tâm và thâm nhập lý Chân không. Lễ khai tâm là giới Bồ Tát, giúp hành giả duy trì
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/56F659_kalachakra_va_le_quan_danh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Giá trị thực tế của pháp môn Tịnh độ
nguyện vãng sanh về thế giới Tây phương Cực lạc. Thời giáo sau cùng, Phật thuyết kinh Pháp hoa, tư tưởng Bồ-tát xuất hiện với lý tưởng tích ... . Kinh Pháp hoa mục đích là khai quyền hiển thật7, Tam thừa giáo quy về nhất Phật thừa. Tu học theo tư tưởng của kinh Pháp hoa là hành Bồ-tát
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7E400B_gia_tri_thuc_te_cua_phap_mon_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TRÚ XỨ CỦA BỒ TÁT
nguyện như vầy, tham dự chúng hội Phật và Bồ-tát như vầy, trải qua bao nhiêu kiếp thân cận cúng dường cung thỉnh Phật như vầy. Như thế ... Bồ-tát đạo, hay Phật đạo thì cũng vậy. Nhờ Trí, chúng ta như leo đến đỉnh trời Tam thập tam thiên; rồi khi ngồi trầm mặc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5A5012_tru_xu_cua_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Giáo Từ Ấn Độ Trực Tiếp Truyền Vào Việt Nam Như Thế Nào?
đợi đến đầu thế kỷ thứ V, Cưu Ma La Thập (Kumarajiva) đến Trung Hoa dịch kinh Bát Nhã và sau đó mới có ảnh hưởng sâu rộng của bộ kinh nầy. Trong khi đó bộ Bát Thiên Tụng Bát Nhã (Astasahasrika) do Khương Tăng Hội dịch tại Giao Châu vào đầu thế kỷ III được các nhà Phật học
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/764208_phat_giao_tu_an_do_truc_tiep_truyen_vao_viet_nam_nhu_the_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
trình bày thêm phần thực tập thiền quán qua đề mục niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và có phần Nghi thức trì tụng ... nhiều thân tướng khác nhau để ban vui, cứu khổ cho mọi loài. Bồ Tát Quán Thế Âm được gọi là Mẹ Hiền, bà mẹ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh Ứng Quán Thế Âm
trình bày thêm phần thực tập thiền quán qua đề mục niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và có phần Nghi thức trì tụng ... nhiều thân tướng khác nhau để ban vui, cứu khổ cho mọi loài. Bồ Tát Quán Thế Âm được gọi là Mẹ Hiền, bà mẹ
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/truyen-tich/5FD202_linh_ungquan_the_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
vào đời Đường - thì vị Bồ-tát ấy được dịchBồ-tát Quan Thế Âm Tự Tại. Và bản N0253 - do 2 Đại sư Bát Nhã cùng Lợi ... lược về kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nguyệt san Giác Ngộ số 24, 25, tháng 3, 4/1998. Bài viết gần đây nhất là bài: Bồ-tát Thế Thân
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/7BC442_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trao đổi với tác giả Trần Kiêm Đoàn về một số vấn đề liên quan đến Đại tạng kinh Việt Nam
Đường - thì vị Bồ-tát ấy được dịchBồ-tát Quan Thế Âm Tự Tại. Và bản N0253 - do 2 Đại sư Bát Nhã cùng Lợi Ngôn Hán ... kinh Đại Bát-nhã Ba-la-mật-đa. Nguyệt san Giác Ngộ số 24, 25, tháng 3, 4/1998. Bài viết gần đây nhất là bài: Bồ-tát Thế Thân với mảng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/5AC240_trao_doi_voi_tac_gia_tran_kiem_doan_ve_mot_so_van_de_lien_quan_den_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự Trọng Yếu của Khóa Tụng Kinh Sáng và Chiều.
lại có thể bỏ qua sự việc quan trọng như thế? Phàm là người khi tham gia khóa lễ: thân nên nghiêm chỉnh, không uể oải; miệng tụng niệm thông ... mỗi tâm niệm, mỗi lời lẽ và mỗi hành động của chúng ta. Kinh Hoa Nghiêm có giải thích về Mười Đại Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền trong phẩm 40
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/735640_su_trong_yeu_cua_khoatung_kinh_sang_va_chieu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi thức cúng lễ Giao thừa Xuân Nhâm Thìn 2012
Dường Bồ Tát. (3 lần) + TÁN PHẬT (Tán dương công đức Phật) :Thân Phật thanh tịnh tợ lưu lyTrí Phật ngời sáng như trăng rằmPhật ở thế ... Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật; Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát; Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/525242_nghi_thuc_cung_le_giao_thua_xuan_nham_thin_2012.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: