Kết quả 1 - 10 của 5591 các kết quả có nội dung Duy Thức Tam Thập Tụng (pdf). Bồ Tát Thế Thân. Thích Thuyền Ấn dịch. (3,3872 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bồ-tát Quán Thế Âm - Tên gọi, hình tượng & tín ngưỡng
tại của Ngài mà thôi. Các hóa thân của Bồ-tát Quán Thế Âm gồm có: Thiên thủ thiên nhãn Quán Âm, Thập nhất diện Quán Âm, Chuẩn ... xem là hóa thân của Bồ-tát Quán Thế Âm. Tại Trung Hoa, từ khi Trúc Phật Hộ đời Tây Tấn dịch Chính Pháp hoa kinh trở về
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/57C002_bo_tat_quan_the_am__ten_goi_hinh_tuong__tin_nguong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - GIẢNG LUẬN DUY BIỂU HỌC
. Thầy Thế Thân (Vasubandhu) tác giả Duy Thức Tam Thập Tụng đã dùng chữ vijnaptimatrata hình như đến năm lần ... Duy Biểu Tam Thập Tụng ngày trước gọi là Duy Thức Tam Thập Tụng. Cách đây tôi có dịch
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/triet-hoc-lich-su/52560B_giang_luan_duy_bieu_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KumāraJīva - Cưu Ma La Thập
trụ tỳ bà sa luận (T. 1521) và của Thế Thân là Phát bồ đề tâm kinh luận (T 1659). Tuy nhiên nhìn chung phạm vi kinh luận La Thập ... của La Thập nên đã từng tặng cho La Thập mười cung nữ trẻ đẹp, với lý do coi La Thập như bồ tát Duy Ma Cật. La
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5FD603_kumrajva__cuu_ma_la_thap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
tâm ý) 3. Bà lô yết đế thước bát ra da. (Đây là bản thân của bồ tát Trì Bát Quán Thế Âm. Nếu muốn lấy xương cốt xá lợi, thì tụng ... . Nam mô đại bi Quan Thế Âm bồ tát. (3 lần) Nhất thiết cung kính: Một lòng kính lạy Tam bảo thường trú khắp cả mười phương. (1
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHÁI QUÁT TÌM HIỂU MẬT TÔNG QUA CHÚ ĐẠI BI
một vài sắc diện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong “Nghi thức tu trì Lục Độ TARA” của Thượng Tọa Thích Viên ... . Thân ở trong đàn tràng, miệng tụng trì Chú Đại Bi, tâm ý quán tưởng bổn tôn : Quán Thế Âm Bồ tát, hay
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7AC04B_khai_quat_tim_hieu_mat_tong_qua_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh Tứ thập nhị chương
Kinh Tứ thập nhị chương 15/10/2011 07:57 (GMT+7) Số lượt xem: 76684Kích cỡ chữ: NGHI THỨC KHAI KINH (Phần nghi thức này không thuộc Kinh văn nhưng cần tụng niệm trước để tâm thức được an tịnh trước khi đi vào tụng đọc Kinh văn) NIỆM HƯƠNG Mục lục PHẦN DỊCH ... , Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/kinh/56D642_kinh_tu_thap_nhi_chuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi
Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi 19/07/2011 20:55 (GMT+7) Số lượt xem: 133661Kích cỡ chữ: Thần chú này mang tên Ðại bi tâm, có nghĩa là cái tim của đại từ bi, nên tôi đã dịch là bài chú Tinh túy của đại từ bi Thần chú này không những có nghĩa mà còn có tượng. Về nghĩa, tôi đã làm tàm tạm trong ... ca mâu ni như lai (1 lạy). Nhất tâm phụng thỉnh vị có vô ngại đại bi tâm là Quan thế âm đại bồ tát (1 lạy). Nhất tâm phụng thỉnh liệt vị Bồ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7B5212_nghi_thuc_tri_tung_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
Mâu Ni Phật ( 3 lần )Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát( 3 lần )PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀHán dịch:Nhà Dao Tần Ngài Tam ... ):Nguyện thử diệu hương vân,Biến mãn thập phương giới,Cúng-dường nhứt-thế Phật,Tôn pháp chư Bồ tát,Vô biên Thanh văn chúng,Cập nhứt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/57D409_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. Nam mô Kim Cang Tạng Bồ tát.Bấy ... trì tụng,Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật, Bồ Tát Ma Ha Tát
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/735441_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Góp chút công sức cho Đại tạng kinh Việt Nam
285, 4 quyển, là Phẩm Thập Địa nơi Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm thứ 26). Kinh Đẳng Mục Bồ tát Sở Vấn Tam Muội, tập 10, N0 288, 3 quyển, là ... , tập 30, N0 1579, 100 quyển, Hán dịch là Pháp sư Huyền Tráng), tương đương với phần Địa Bồ tát của Luận ấy. Luận Thích A Tỳ Đạt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/52C642_gop_chut_cong_suc_cho_dai_tang_kinh_viet_nam.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: