23/07/2011 20:02 (GMT+7)
Số lượt xem: 192626
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

T U   B Ụ I    
Truyện dài của Trần Kiêm Đoàn
  TITAN Corporation xuất bản 2006 


 

 

***

 

 

Lời mở:  Mahinda Phúc Nguyên

Bìa, design: Đặng Lệ Khánh

 

 

***

 

 

DUSTING OFF THE ENEMIES WITHIN

A Novel by Doan Kiem Tran

Published by TITAN CORPORATED

Copyrights@ 2006 by Doan Kiem Tran

All Rights Reserved

Printed in the U.S.A.

 

_______________________________________________________

 

 

Chân tình cảm tạ

quý Bạn Văn và Thân Hữu

đã  đọc bản  thảo, hiệu đính

và  góp  ý  cho  tập sách nầy.

 

 

 

Thương tặng Lê và các con.

 

 

 

Tu Bụi

Truyện dài

trankiemdoan.net


Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: