Chùa Bửu Minh

Ảnh minh họa
Cách tập được ngừơi Tàu gọi la " Chỉ Công Dưỡng sanh Pháp " là môn dưỡng sanh trị bệnh cổ truyền của Đạo Gia Phái Trung Hoa lấy sự vận chuển vòng tròn của Thái Cực làm nguyê tắc , Mỹ gọi quả banh nầy là Chinede health exercise ball , chinese rolling ball ,©2010 -2023  Chùa Bửu Minh | Homepage