Chùa Bửu Minh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi: 
  -         Chư Tôn Đức Tăng Ny
  -         Chư Thiện Hữu Tri thức
  -         Quý Thiện Nam Tín Nữ
  -         Quý Ban Biên Tập các trang mạng Phật Giáo.
          
Ban Biên Tập  chuabuuminh.vn chúng con  kính chuyển đến quý Ngài, quý liệt vị THÔNG BÁO của BTSPG Gia Lai về  hiện tượng BHN  ĐTNPVS (tự phát) để tri tường. Để thấy rõ hơn về những việc làm của HỌ. 

 Kính. BBT chuabuuminh.vn

download Scan0021.tif(373,27KB)

  

    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH GIALAI

              -------------------------------

   

                    Số:  164 /TB-BTS

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          ------------0o0-----------

 

                            Pleiku, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

 

                                                                THÔNG BÁO

             " V/V ĐỀ PHÒNG BAN HỘ NIỆM ĐẠO TRÀNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH ( tự phát)”

 

                             Kính gởi : - Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị xã

                                               - Chư vị trụ trì, Ban hộ tự các tự viện, tịnh xá trong tỉnh

 

Trong thời gian gần đây tại địa bàn tỉnh ta có nhiều BHN đạo tràng niệm Phật vãng sanh (tự phát)  hoạt động với nhiều hiện tượng mê tín dị đoan: Điển hình tại thành phố Pleiku, Thị Xã An Khê,  các phường Hội Thương, Trà Bá, Ia Kring, Yên Thế, Biển Hồ…Các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Ia Grai, Chư Á, Đắk Đoa …gây nhiều bức xúc trong dư luận quần chúng Phật tử tín tâm, tạo mâu thuẩn gây mất đoàn kết trong nội bộ Phật giáo tỉnh nhà.


Các BHN đạo tràng niệm Phật vãng sanh (tự phát) này, không nằm trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Viêt Nam, mà lại được sự chỉ đạo từ nước ngoài với chủ trương:

       - Lôi kéo tín đồ Phật tử nhẹ dạ cả tin, ít hiểu biết về giáo lý Đạo Phật như cho rằng niệm 4 chữ A Di Đà Phật, hoặc A Mi Đà Phật mau vãng sanh hơn niệm 6 chữ Nam mô A Di Đà Phật truyền thống xưa nay, với cách lừa gạt của tổ chức này tuyên bố: “ Nhóm của họ hộ niệm cho  người chết  bất cứ trong trường hợp nào cũng đều được vãng sanh”.

       - Khi gia nhập tổ chức của họ, không được tham gia sinh hoạt với các chùa, tịnh xá, không liên hệ với Tăng ni, họ tuyên bố chỉ cần bốn người của họ nhóm lại thì thành Tăng, nên không cần có mặt của Tăng Ni nữa ! Họ bắt gia đình  làm giấy cam kết hoặc di chúc do họ in sẵn, nếu nhờ họ tụng niệm.

       - Không được thờ tượng Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, chỉ thờ tượng Phật A Di Đà, không cần nghiên cứu giáo lý, không tụng niệm kinh điển, chỉ cần niệm 4 chữ A Di Đà Phật hoặc A Mi Đà Phật mà thôi, đánh khánh giữ nhịp  không sử dụng chuông mõ.

       - Điều đáng lưu tâm là họ giữ xác người chết rất lâu, có khi 24 tiếng đồng hồ. Ngồi chung quanh xác chết niệm tụng chờ đủ thời gian xác trương phình lên, họ tuyên bố là nhờ họ niệm tụng mà xác chết mềm, với họ xác mềm là người chết vãng sanh, và cùng vỗ tay hoan hô, quay phim, chụp ảnh, làm đĩa CD để tuyên truyền cho ý đồ họ.

 

Tất cả chủ trương này đều xa lạ với truyền thống tu tập của Phật giáo Việt Nam mà Chư Tổ từ ngàn xưa truyền lại. Rõ ràng đây là ý đồ: “ gậy ông đập lưng ông” mượn hình thức Phật giáo đánh phá Phật giáo rất thâm độc và tinh vi của tổ chức này, được sự chỉ đạo hổ trợ từ các thế lực nước ngoài.

 

Do vậy, để đề phòng tổ chức này xâm nhập vào các chùa, làm mất đoàn kết nội bộ Phật giáo, đề nghị Quý Ban Đại diện, chư vị trụ trì, Ban hộ tự đề cao cảnh giác, thông báo tinh thần văn thư này đến Phật tử, hướng dẫn Phật tử không mắc mưu tham gia vào các Ban hộ niệm (tự phát) này, đồng thời tin cho Ban Trị sự  tỉnh biết nếu tổ chức này xâm nhập vào các chùa, tịnh xá của mình.

 

Kính chúc Quý Ban, Chư tôn đức Tăng ni, Phật tử tinh tấn dõng mãnh tu trì, bảo vệ chánh pháp.

 

 

Nơi nhận:                                                       TM.BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

-Như trên                                                                              TRƯỞNG BAN

-UBND tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh

-UBND, phòng Nội vụ Thành phố, huyện, thị xã

-CôngAn tỉnh, Công An thành phố, huyện, thị xã

                                              "để biết và giúp đỡ"

-Lưu VP.

 

                                                                                          HT.THÍCH TỪ HƯƠNG


©2010 -2023  Chùa Bửu Minh | Homepage