Chùa Bửu Minh

CMT) Hôm nay ngày thứ 2 của Đại Giới Đàn Cam Lộ, ban Công Văn, cử hành lễ, cung An chức sự. Văn nghi chức sự: Phàm một pháp hội đạo tràng dù lớn hoặc nhỏ, thì việc trước tiên, phải cử hành lễ cung an chức sự đạo tràng.

(Đại giới đàn cam lộ hôm nay, tuy không phải là đại đàn nghi nhưng chúng con nào dám vượt qua phép tắc lẻ thường. Vì vậy, giờ này cung kính dâng lên hồng danh bảo hiệu để cung an chức sự đạo tràng.

Văn chức sự đạo tràng: Giáo pháp bắt đầu từ cỏi tây, rồi lan rộng sang các vùng Đông Nam Châu Á cho đến nước Việt Nam ta.

Trọn cả dân tộc đã từng dốc lòng hơn theo chánh pháp, như người lữ hành trong đêm tối, trong theo sao Bắc Đẩu để tìm con đường sáng.

Nơi nầy hoặc nơi khác, hết thảy mọi nơi, đều gội nhuần những cơn mưa chánh pháp, và hết thảy mọi người đều được núp dưới bóng mát của cây Từ Bi, cùng an ổn mà bước ra khỏi trần lụy, rồi sau đó cùng hòa mình mà trở lại lăn  lóc với trần. Cho nên, như Ngài Văn Thù tuy là bậc Thầy của chư Phật nghìn xưa, mà vẫn trở lại làm Pháp vương tử của đức Như Lai, như Ngài Quán Âm, tuy nói là quá khứ Phật, nhưng vẫn hiện thân để trợ duyên giáo hóa cho đức Thích Tôn. Lấy đó mà biết rằng, nay trong giới đàn này, Thánh và Phàm cùng lẫn lộn, trong đó không dễ gì phân biệt được. Tất cả cùng kết duyên tùy hỷ với nhau để cùng chứng quả Bồ đề.

Vậy, nay xin ghi lại danh hiệu hết thảy các vị chức sự đã góp công trong Đại giới đàn này.

Phù khởi đàn truyền Đại Giới pháp giả, luật chế thâm nghiêm, tất tập tam sư thất chứng, cụ túc thập tăng, kiến đàn kết giới phương khả truyền thọ. Kim bổn tự ư Canh Dần niên cửu nguyệt thập thất nhật chí nhị thập nhất nhật, khải kiến giới đàn, truyền thọ Tam Đàn Đại Giới. nhất tâm khể thủ đảnh lễ cung thỉnh tòng lâm tịnh đức tôn sư lâm đàn, thọ thập sư vị, chứng đàn truyền giới. kim đương yết bản phổ cáo Hồng Danh Thập Sư Đức Hiệu.

Cam Lộ Giới Đàn Chứng Minh Tôn Sư Hòa Thượng Hồng Danh

Cam Lộ Giới Đàn Chứng Minh Sư Thiên Phước Tổ Đình Phương Trượng Pháp Húy Thượng Phước Hạ Thành Đại Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.

Cam Lộ Giới Đàn Chứng Minh Sư Hoa Nghiêm Tự Phương Trượng Pháp Húy Thượng Trí Hạ Quảng Đại Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.

Cam Lộ Giới Đàn Chứng Minh Sư Minh Đạo Tự Phương Trượng Pháp Húy Thượng Thiện Hạ Nhơn Đại Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.

Cam Lộ Giới Đàn Chứng Minh Sư Bửu Thắng Tự Phương Trượng Pháp Húy Thượng Giác Hạ Ngộ Đại Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.

Cam Lộ Giới Đàn Chứng Minh Sư Quan Âm Tự Phương Trượng Pháp Húy Thượng Đỗng Hạ Quang Đại Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.

Cam Lộ Giới Đàn Chứng Minh Sư Long Sơn Tự Phương Trượng Pháp Húy Thượng Thiện Hạ Bình Đại Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.

Cam Lộ Giới Đàn Chứng Minh Sư Nghĩa Phương Tự Phương Trượng Pháp Húy Thượng Trí Hạ Tâm Đại Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.

Cam Lộ Giới Đàn Chứng Minh Sư Thiên Đức Tự Phương Trượng Pháp Húy Thượng Thiện Hạ Nhơn Đại Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.

Cam Lộ Giới Đàn Chứng Minh Sư Long Bửu Tự Phương Trượng Pháp Húy Thượng Từ Hạ Hiệp Đại đức Trưởng Lão Hòa Thượng.

Cam Lộ Giới Đàn Chứng Minh Sư Ngọc Quang Tinh Xá Phương Trượng Pháp Húy Thượng Giác Hạ Dũng Đại Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.

Cam Lộ Giới Đàn Chứng Minh Sư Niết Bàn Tự Phương Trượng Pháp Húy Thượng Thiện Hạ Phụng Đại Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.

Đàn Thập Sư Đại Đức Hòa Thượng Hồng Danh

Cam Lộ Giới Đàn Đắc Giới Hòa Thượng Thiền Tôn Tự Phương Trượng Pháp Húy Tắc An Hiệu Lãng Thiện Đại Đức Hòa Thượng Luật Sư,

Cam Lộ Giới Đàn Yết ma A Xà Lê Bửu Nghiêm Tự Phương Trượng Pháp Húy Từ Hương Hiệu Chánh Nhân Đại Đức Hòa Thượng Luật Sư.

Cam Lộ Giới Đàn Giáo Thọ A Xà Lê Huệ Nghiêm Tự Giới Đàn Viện Luật Chủ Pháp Húy Minh Thông Hiệu Đỗng Khiết Đại Đức Hòa Thượng Luật Sư.

Cam Lộ Giới Đàn Giáo Thọ A Xà Lê Thừa Ân Tự Phương Trượng Pháp Húy Viên Quán Hiệu Hải Giác Đại Đức Hòa Thượng Luật Sư.

Cam Lộ Giới Đàn Đệ Nhất Tôn Chứng Huệ Nghiêm Tự Phương Trượng Pháp Húy Chơn Lạc Hiệu Nhật Thiện Đại Đức Hòa Thượng Luật Sư.

Cam Lộ Giới Đàn Đệ Nhị Tôn Chứng Trung Khánh Tự Phương Trượng Pháp Húy Quảng Xả Hiệu Minh Hạnh Đại Đức Hòa Thượng Luật Sư.

Cam Lộ Giới Đàn Đệ Tam Tôn Chứng Nguyên Thiều Tu Viện Giám Luật Pháp Húy Quảng Bửu Hiệu Minh Trí Đại Đức Thượng Tọa Luật Sư.

Cam Lộ Giới Đàn Đệ Tứ Tôn Chứng Long Sơn Tự Pháp Húy Minh Thông Hiệu Nguyên Huệ Đại Đức Thượng Tọa Luật Sư.

Cam Lộ Giới Đàn Đệ Ngũ Tôn Chứng Gia Khánh Tự Phương Trượng Pháp Húy Đồng Tịnh Hiệu Liễu Ngộ Đại Đức Thượng Tọa Luật Sư.

Cam Lộ Giới Đàn Đệ Lục Tôn Chứng An Lạc Tự Phương Trượng Pháp Húy Thanh Tùng Hiệu Minh An Đại Đức Thượng Tọa Luật Sư.

Cam Lộ Giới Đàn Đệ Thất Tôn Chứng Thiên Bửu Tổ Đình Phương Trượng Pháp Húy Ngộ Tánh Hiệu Hồng Đức Đại Đức Thượng Tọa Luật Sư.

Cam Lộ Giới Đàn Tuyên Luật Sư Vị Huệ Nghiêm Tự Giới Đàn Viện Luật Chủ Pháp Húy Minh Thông Hiệu Đỗng Khiết Đại Đức Hòa Thượng Luật Sư.

Cam Lộ Giới Đàn Khai Đường Hòa Thượng Định Thành Tự Phương Trượng Pháp Húy Lệ Trang Hiệu Không Uẩn Thượng Tọa Gia Trì Sư.

Cam Lộ Giới Đàn Sám Chủ Vị thiền Sơn Tự Phương Trượng Pháp Húy Thị Cao Hiệu Thanh Liên Thượng Tọa Kinh Sư.

Cam Lộ Giới Đàn Tứ Vị Dẫn Thỉnh

Cam Lộ Giới Đàn Đệ Nhất Dẫn Thỉnh Sư Thích Lệ Trang Đại Đức Thượng Tọa.

Cam Lộ Giới Đàn Đệ Nhị Dẫn Thỉnh Sư Thích Trung Phú Đại Đức Thượng Tọa.

Cam Lộ Giới Đàn Đệ Tam Dẫn Thỉnh Sư Thích Quảng Chơn Đại Đức Thượng Tọa.

Cam Lộ Giới Đàn Đệ Tứ Dẫn Thỉnh Sư Thích Thiện Phước Đại Đức Thượng Tọa.

Cam Lộ Giới Đàn Tứ Vị Giám Đàn

Cam Lộ Giới Đàn Đệ Nhất Giám Đàn Sư Thích Thiện Minh Đại Đúc Hòa Thượng.

Cam Lộ Giới Đàn Đệ Nhị Giám Đàn Sư Thích Như Trí Đại Đức Thượng Tọa.

Cam Lộ Giới Đàn Đệ Tam Giám Đàn Sư Thích Giác Tâm Đại Đức Thượng Tọa.

Cam Lộ Giới Đàn Đệ Tứ Giám Đàn Sư Thích Trí Yên Đại Đức Thượng Tọa.

Tuế Tại Canh Dần Niên Cửu Nguyệt Thập Thất Nhật – Chánh Chủ Đàn Tỳ Kheo Thích Viên Quán Bái Yết


©2010 -2023  Chùa Bửu Minh | Homepage