Chùa Bửu Minh

Phật tử là người tu học theo đạo Phật hay người muốn giác ngộ như Phật. Nói cách khác, người Phật tử là người đi tìm sự thật nơi con người và vũ trụ theo kinh nghiệm của Phật, bậc giác ngộ hoàn toàn. Phật tử Những câu hỏi thông thường về đạo Phật Hòa thượng Thích Thiện Châu Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Sài Gòn, 1997

http://www.daophatngaynay.com


©2010 -2023  Chùa Bửu Minh | Homepage