Chùa Bửu Minh

PHƯỚC PHÓNG SANH


Tánh Thiện

PHƯỚC PHÓNG SANH

Tánh Thiện
 
Phước Phóng Sanh

Tháng giêng tạo phước phóng sanh
Nguyện mong muôn vật an lành tự do
Tìm về nguồn tổ ấm no
Vui niềm đoàn tụ giữa trời bao la .
Phước lành tâm niệm lợi tha
Gieo trồng giống Phật lòng ta nhẹ nhàng
Kiếp sau thọ mạng khinh an
Con đường Phật đạo muôn ngàn nở hoa .
Dù nay sống giữa ta bà
Phước duyên thù thắng Phật Đà chẳng xa .

                 Tánh Thiện


©2010 -2019  Chùa Bửu Minh | Homepage