Chùa Bửu Minh

Thích Trừng Sỹ


Xin vui lòng nhấp chuột vào link bên dưới

download KINH_MUNG_PHAT_DAN_2635_VIETNAMESE_&__ENGLISH.ppsx(14,66MB)


©2010 -2022  Chùa Bửu Minh | Homepage