Chùa Bửu Minh

Chỉ xin thầy cố gắng hoằng hóa cho vùng sâu vùng xa được bền vững.

Cũng ước mong quí thầy ở cao nguyên nên kết hợp thành một mạng lưới hoằng pháp mạnh mẻ để học hỏi kinh nghiệm và hổ trợ lẫn nhau. Chúng tôi ở hải ngọai luôn theo dõi bước chân du hóa của quí thầy, và sẳn sàng yểm trợ. Hy vọng có một ngày  tương kiến ở Chùa Bửu Minh - Gia Lai.

Trần Trúc Lâm


©2010 -2023  Chùa Bửu Minh | Homepage