Chùa Bửu Minh

Người du khách Nhật đi trên tàu SN1 từ Hanoi vào Saigon,nghe đoạn đối thoại sau và phát hiện người Huế chính là tổ tiên của người Nhật :


 

 

Mi đi ga ni ?

Ừ,tau đi ga ni. Mi  đi ga mô?

Ga tê.Tau đi ga tê.

Ga tê ga chi ?

Ga Lăng cô   tề !

 

Răng đông như ri ?

Ri mà đông chi !

Mi ra ga mô ?

Ra ga Nam Ô !

Khi mô mi đi ?

Chừ, chơ khi mô !

Mi lo ra đi !

Ừ,

Tau đi nghe mi !

Tran Viet Ngac

Nguon: chuyenluan.net


©2010 -2020  Chùa Bửu Minh | Homepage