Kết quả 1 - 10 của 4292 các kết quả có nội dung TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT. (4,4573 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tôn giả Xá Lợi Phất và những câu chuyện về ngài
Tôn giả Lợi Phất và những câu chuyện về ngài 15/04/2013 21:14 (GMT+7) Số lượt xem: 105571Kích cỡ chữ: NPT - Tại miền Nam nước Ấn Độ, có một vương quốc tên là Ma Kiệt Đà và cách kinh thành Vương khoảng 3,4 cây số có một thôn trang tên là Ca Tỳ Nỏa Ca. Nơi đây thì ... hiếu hạnh của Tôn giả Lợi Phất Thân phụ của Ngài là Đề và là một luận sư nổi tiếng trong giáo đoàn Bà La Môn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/53741A_ton_gia_xa_loi_phat_va_nhung_cau_chuyen_ve_ngai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BỘ TRANH PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH
Trưởng lão -lợi-phất, Ma ha Mục-kiền-liên, Ma-ha-Ca-Diếp, Ma-ha-Ca-chiên-diên, Ma-ha-Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lợi-bàn-đà-dà, Nan ... Lợi Phất: “Từ đây tới phương Tây, trải qua mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi đó, có đức Phật hiệu A Di Đà, hiện
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/5E5202_bo_tranh_phat_thuyet_a_di_da_kinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
Quán Tự Tại, khi quán sâu phép Bát nhã Ba la mật đa, soi thấy năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách."Này lợi phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; Sắc tức là không, không tức là sắc. Bốn uẩn Thọ, Tưởng, Hành, Thức, cũng đều như thế.Này lợi phất! Tướng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/735441_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Lăng Nghiêm
năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách."Này lợi phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; Sắc tức là không, không tức là sắc. Bốn uẩn Thọ, Tưởng, Hành, Thức, cũng đều như thế.Này lợi phất! Tướng chơn không các pháp, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng uế chẳng tịnh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/57D409_chu_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ánh sáng tháng Tư
”. Lúc dâng hạt châu Phật nhận, ngay khi đó đã xong hết rồi. Có thể vì giải nghi cho Tôn giả Lợi Phất trên tướng nam nữ không ... hiện nữ thì hiện nữ, chứ việc thành Phật đâu có tướng nam nữ. Chuyện ấy chẳng lẽ bậc đại trí như Tôn giả Lợi Phất
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5B5608_anh_sang_thang_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kinh người áo trắng: Bụt dạy phương pháp sống hạnh phúc ngay trong hiện tại
vị cúi đầu làm lễ thầy và ngồi xuống một bên. Tôn giả Lợi Phất đã sử dụng nhiều phương tiện khéo léo để thuyết pháp cho ... nẻo lành. Qua lại cõi nhân thiên Nhiều lắm là bảy lần Cuối cùng sẽ đạy được Cảnh Niết bàn tịnh lạc." Bụt nói như thế, Tôn giả Lợi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/72C603_kinh_nguoi_ao_trang_but_day_phuong_phap_song_hanh_phuc_ngay_trong_hien_tai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thành Vương Xá (Rājagaha, Rajgir)
nhận hai vị đại đệ tử là Lợi Phất (Sariputta) và Mục Kiền Liên (Mogallana). Bên cạnh đó, trong lần này cũng có rất nhiều dân chúng của ... , dưới sự chủ trì của ngài Ca Diếp và sự bảo trợ của vua A-xà-thế. Nhà vua cũng cho dựng một ngôi tháp tại đây để thờ -lợi của Thế Tôn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/727019_thanh_vuong_xa_rjagaha_rajgir.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - VẺ ĐẸP DIỆU KỲ "PHÍA TRONG" NGỌC XÁ LỢI
. Sau này vào Phật lịch 218, đại đế Asoka đã tạo lập 84.000 ngôi Bảo Tháp trên khắp các xứ ở Ấn Độ để tôn thờ lợi đức Phật và ... hợp lợi tự nhiên dời vị trí hoặc biến mất vì thiếu lòng sùng kính tôn thờ. Tuy nhiên, phải do sự chí thành lễ bái của người có
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/524249_ve_dep_dieu_ky_phia_trong_ngoc_xa_loi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài dòng giới thiệu về bốn chữ Hoằng dương Phật pháp (弘揚佛法)
như sau: Tôn giả Lợi Phất, Hán Việt: 舍利弗, Phạn: śāriputra. | Tôn giả Mục Kiền Liên, 目犍連, mahāmaudgalyāyana. | Tôn giả Phú Lâu Na, 富樓那, pūrṇa. | Tôn giả Tu Bồ Ðề, 須菩提, subhūti.| Tôn giả Ca Chiên Diên, 迦旃延, katyāyana
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7E5641_vai_dong_gioi_thieu_ve_bon_chu_hoang_duong_phat_phap_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thỉnh Xá lợi Phật và những chuyện khó tin
đã từng được chiêm bái lợi của đức Thế Tôn ở thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, thiền viện Thường Chiếu, và các lần chiêm bái ở Ấn Độ, Nepal ... dù đức Phật đã nhập diệt trên một ngàn năm nhưng lợi của Ngài vẫn còn. Đó là một sự kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Khi đó Tôn Quyền
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/537258_thinh_xa_loi_phat_va_nhung_chuyen_kho_tin.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: