Kết quả 11 - 20 của 5106 các kết quả có nội dung Nam mô A Di Đà Phật,. (5,6873 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - QUÁN ÂM NHƯ LAI QUẢ TU THẬP NHỊ NGUYỆN
đàng về Tây. 11. Nam- Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như-Lai Di Đà thọ ký nguyện. (Lạy) Ở giới của Đức Vô Lượng Thọ ... . Nam tiền tràng phan, hậu bảo cái Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. * * * 11. Nam Vô Lượng Thọ Phật
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5A420B_quan_am_nhu_lai_qua_tu_thap_nhi_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thầy Tôi Dạy Tôi Niệm Phật
niệm của những gì xưa cũ, quay ngược thời giờ, trở lại tháng ngày thuở Tôi còn làm điệu ở chùa xưa. “Nam A Di Đà Phật” bài ... được Thầy tôi dạy, trong ngày tôi thế phát vào chùa, nguyện làm sứ giả của Như Lai. “Nam A Di Đà Phật. Kính Bạch Thầy hôm
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/565643_thay_toi_day_toi_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp môn một đời thành tựu
nhất là dạy chúng ta niệm Phật một câu “Nam A Di Đà Phật”, giới thiệu cho chúng ta pháp môn Tịnh Độ thù thắng, có ... là thiền thâm diệu vô thượng. Một câu Nam A Di Đà Phật chính là thiền, mà thiền này lại là vô cùng sâu xa”. Thần chú
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/726611_phap_mon_mot_doi_thanh_tuu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật lực
ác nhưng lúc lâm chung niệm được 10 niệm (Nam A Di Đà Phật) với tâm chí thành, chí kính thì chắc chắn được vãng sanh. Tuy ... Phật lực 16/06/2012 15:03 (GMT+7) Số lượt xem: 34848Kích cỡ chữ: Phật lực HỎI: Theo giáo lý Tịnh Độ tông, ngoài tự lực còn có tha lực (hay Phật lực, năng lực cứu độ của Phật A Di Đà). Vậy tha lực trong Phật giáo có ý nghĩa như thế nào? Một người
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7ED442_phat_luc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi thức Lễ sám 12 lời nguyện niệm Phật
Bồ tát. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ : Nam Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật; Đại Bi ... sinh không phai. Nam- Tây Phương Cực-Lạc Thế-Giới Đại-Từ, Đại-Bi, Tiếp-Dẫn Đạo-Sư A Di Đà Phật. Nam-
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/57C40B_nghi_thuc_le_sam_12_loi_nguyen_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát
Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như-Lai Di Đà thọ ký nguyện. (Lạy)Ở giới của Đức Vô Lượng Thọ (tức Phật A Di Đà), Ngài đã được cho biết trước là về sau Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở ngôi vị đó. Nguyện Thứ Mười Một: Di Đà thọ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/5BC01A_12_dai_nguyen_cua_quan_the_am_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Niệm A-MI HAY A-DI ĐÀ PHẬT ?
hiệu " Nam A Di Đà Phật" và " Nam A Mi Đà Phật". Theo lịch sử của Phật giáo cũng ... viết như vậy:南無阿彌陀佛 - Nam A Di Đà Phật, mà ai ai nếu là tín đồ Phật giáo cũng đều biết đến. Nhưng hãy xem cho kỷ từ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5E4212_niem_a_mi_hay_a_di_da_phat_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Gia Lai: Tỉnh hội khuyến cáo cảnh giác các Ban hộ niệm tự phát
về giáo lý Đạo Phật như cho rằng niệm 4 chữ A Di Đà Phật, hoặc A Mi Đà Phật mau vãng sanh hơn niệm 6 chữ Nam A Di Đà Phật truyền thống xưa nay; hộ niệm cho người chết bất cứ trong trường hợp nào cũng đều được vãng sanh.Ngoài ra, các tổ chức
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/52D40B_gia_lai_tinh_hoi_khuyen_cao_canh_giac_cac_ban_ho_niem_tu_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài Suy nghĩ sau khi đọc bài : “Từ “A Mi Đà Phật” lại nghĩ thêm về vấn nạn của Phật giáo VN” cùa tác giả Huệ Minh
ở VN, ai cũng biết 6 chữ “Nam A Di Đà Phật” là tông chỉ, là cốt lõi, là Tam Bảo của Tam Bảo. Sáu chữ này còn thì Phật ... tôi nêu lên những suy nghĩ về cách niệm “Nam A Di Đà Phật” hay “ Nam A Mi Đà Phật” mà tác
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tong-phai-pg/724403_vai_suy_nghi_sau_khi_doc_bai__tu_a_mi_da_phat_lai_nghi_them_ve_van_nan_cua_phat_giao_vn_cua_tac_gia_hue_minh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùa Đông Lâm Ở Núi Lô Sơn Tổ Đình Tịnh Độ Tông Phật Giáo Bắc Truyền Khởi Kiến Tịnh Độ Uyển Và BảoTượng Đại Phật A Di Đà
Chùa Đông Lâm Ở Núi Lô Sơn Tổ Đình Tịnh Độ Tông Phật Giáo Bắc Truyền Khởi Kiến Tịnh Độ Uyển Và BảoTượng Đại Phật A Di Đà Thích Tâm Mãn 05/12/2011 18:36 (GMT+7) Số lượt xem: 151039Kích cỡ chữ: (chuaminhthanh.com)Chùa Đông Lâm núi Lô sơn là Tổ đình của Tịnh Độ Tông do ngài Huệ Viễn Tổ sư ... thù thắng cho không biết bao nhiêu hành giả tu pháp môn niệm Phật được vãng sanh về cảnh giới Tịnh Độ của Phật A Di Đà, nay đạo
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/764201_chua_dong_lam_o_nui_lo_son_to_dinh_tinh_do_tong_phat_giao_bac_truyen_khoi_kien_tinh_do_uyen_va_baotuong_dai_phat_a_di_da.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: