Kết quả 11 - 20 của 4067 các kết quả có nội dung Bất khả tư nghì. (3,3722 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hướng về miền Tịnh độ
hạt bụi, phải dùng kính phóng đại mới vừa đủ thấy mà thôi”. Ngạc nhiên chưa. Ấy mới chỉ góp phần nhỏ minh tường lý Bát-nhã bất khả nghì ... Hướng về miền Tịnh độ 24/12/2012 10:08 (GMT+7) Số lượt xem: 52850Kích cỡ chữ: Phật có 84 ngàn pháp môn tu. Pháp vốn “bình đẳng, vô hữu cao hạ”, “không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm”. Nhưng ở thời mạt pháp, Tịnh Độ tông có thể nói được xem
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/727410_huong_ve_mien_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngày vía Đức Phật A Di Đà và câu chuyện giáng sinh của Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư
. Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi thanh tịnh soi thấy tất cả vô lượng vô số bất khả nghị thế giới chư Phật mười phương, như gương ... Bồ Tát trong vô lượng bất nghì thế giới mười phương thế giới nghe danh hiệu tôi sau khi thọ chung thường tu phạm hạnh đến thành
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/52E451_ngay_via_duc_phat_a_di_da_va_cau_chuyen_giang_sinh_cua_vinh_minh_tho_thien_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luận thêm về bài phỏng vấn người cõi âm
nhiêu thì kết nghiệp duyên ngạ quỷ càng nhiều và thế là cảnh giới tiếp theo của ta sẽ là ngạ quỷ. Sự vi diệu, bất khả nghì ... . Các câu thần chú thật là vi diệu và bất khả nghì. Như vậy, sự buông bỏ không chỉ dành cho những người tu hành khi còn sống
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/575600_luan_them_ve_bai_phong_van_nguoi_coi_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BỒ TÁT THIÊN THỦ THIÊN NHÃN
từ bi, vô quái ngại của vị Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt. Các Bậc tu hành giác ngộ trong dân gian ngày xưa có lẽ cảm nhận được sự mầu nhiệm bất khả nghì nầy, khó nói hết được, nên các Ngài tạo tôn tượng bồ tát từ những tảng đá trong thiên nhiên. Đó là những phương pháp giáo hóa chúng sanh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5EC608_bo_tat_thien_thu_thien_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lão nông tăng trong ngôi cổ tự
nghiệm thì bất khả nghì. Tôi trụ thế đến gần trăm năm, ở chùa 90 năm, thụ đại giới 75 năm, nghiệp là tu hành, nuôi thân chủ ... toàn có đủ cách để nói về một sự đổ vỡ nào đó. Thế mà không. Cụ lại nhận mình sai khi nói về người khác. Thật là một bài học thấm thía về đức tính
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7E5649_lao_nong_tang_trong_ngoi_co_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tản mạn từ chuyện sát sinh
chúng ta thì điều đó quá cao xa và bất khả nghì. Chúng ta chỉ cần biết ăn chay là phương tiện trì giới để tu dưỡng thiện tâm ... . Suốt một ngàn năm chịu sự đô hộ của Trung Quốc, người Việt - dầu chỉ ít ỏi như một dân tộc nhỏ - vẫn bất khuất ngẩng cao đầu, không chịu bị đồng hóa trước
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/huynh-ngoc-chien/7A4241_tan_man_tu_chuyen_sat_sinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp giới Hoa Nghiêm
Phật tánh, suốt thông pháp giới vô ngại, thể nhập bất nghì giải thoát hạnh môn. Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật chỉ cho chúng-sanh thấu rõ cội ... hữu tình và vô tình; lấy toàn thể pháp giới tánh làm lượng; lấy xứng tánh bất nghì vô ngại giải thoát làm thể.Các kinh văn Phật học đều
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/77464B_phap_gioi_hoa_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi thức Lễ sám 12 lời nguyện niệm Phật
lấy ngôi chánh giác. 31. Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi thanh tịnh soi thấy tất cả vô lượng vô số bất khả nghị thế giới chư ... khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất nghì thế giới mười phương thế giới nghe danh hiệu tôi sau khi thọ chung thường tu phạm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/57C40B_nghi_thuc_le_sam_12_loi_nguyen_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thiên thủ Quán Âm
bất khả nghì. Hình ảnh ngàn mắt ngàn tay muốn nói về công hạnh của Bồ-tát, nói về thần thông diệu dụng của Bồ-tát, khả năng tự tại vô ngại, tùy duyên thị hiện nhiều loại thân tướng, có vô lượng biện tài, có khả năng sử dụng nhiều phương tiện để cứu khổ, hóa độ chúng sinh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5A5001_thien_thu_quan_am.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đạo Phật: Từ triết lý nhân sinh hướng về miền Tịnh độ
đại mới vừa đủ thấy mà thôi”. Ngạc nhiên chưa. Ấy mới chỉ góp phần nhỏ minh tường lý Bát Nhã bất khả nghì. Hiểu bát nhã, hiểu bản ... đã nhận chịu sự thống khổ vô biên nhưng “bất khả lộ”, hay họ chưa phải đầu thai vào các nẻo trong lục đạo. Hoặc gần giáo lý Phật hơn, chính
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7B404A_dao_phat_tu_triet_ly_nhan_sinh_huong_ve_mien_tinh_do.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: